COVID19
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
TCAS
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
ติดตามรายงานคุณภาพอากาศ
ท่านสามารถติดตามรายงานคุณภาพอากาศ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมได้ที่นี่ค่ะ
about
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทำเนียบคณบดีของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตร
คณะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรศาสตร์
MAPC
โครงการสร้างทักษะสำหรับบุคคลทั่วไปของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งดรับการบริการตรวจและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลหยุดติดต่อกัน
award
ผลงานและรางวัล ที่น่าภาคภูมิใจ.

Environment and Natural Resource Journal

We have recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases.
วารสารจะเพิ่มจำนวนฉบับต่อปีจาก 4 ฉบับเป็น 6 ฉบับ เริ่มต้นปี 2021

ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตรการสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (Option 2)

อบรมภาคทฤษฏีผ่านระบบออนไลน์ และปฏิบัติ ณ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ศาลายา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 9 เมษายน 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การบรรยายด้านงานวิจัย (Research Talk)

สิ่งที่ควรรู้ ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม(ววน.) และแนวคิดการเขีนข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่

อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม..

ข่าวทุนวิจัย

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย "การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call (Solar energy)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global partnership)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

บทความตีพิมพ์

Scopus

การบรูณาการใช้ "การสำรวจระยะไกล" และ "การเรียนรู้ของเครื่อง" เพื่อการเฝ้าตรวจติดตามทางด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

Scopus
Hong Anh ThiNguyen, Tip Sophea, Shabbir H.Gheewala, Rawee Rattanakom, Kritana Prueksakorn

More...

การประเมินอิทธิพลของการใช้ที่ดินต่อรูปแบบอุทกวิทยาของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประเทศไทย

Singkran N*, Intharawichian N, Anantawong P.

More...

แสดงความยินดี

EN-TUBE

ทำความรู้จัก 'ต้นเทียนทะเล' ไม้หายาก ที่กำลังใกล้สูญพันธ์ เนื่องจากคนนิยมนำมาทำเป็นบอนไซ

ร่วมงานกับเรา

คณะฯ มีความยินดีในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

ดูตำแหน่งงานว่าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราค ขายทอดตลาด

ดูประกาศ