รับสมัครงาน/ประกวดราคา/ประกาศ

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างเหมาทำความสะอาดบริการทำความสะอาดอาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4


ดาวโหลดเอกสาร ในรูปแบบ PDF