• Environment and Natural Resource Journal

  Environment and Natural Resource Journal has recently been indexed by SCOPUS and another 4 international databases. Read More
 • Faculty of Environment and Resource Studies

  Read More
 • สถาบันชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยา อย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

  Read More
 • Vision

  To be a renowned institution of Asia in cultivating sustainable nature and society

  Read More
 • Mission

  To develop teaching, research and academic service qualities, and to cultivate environmental ethics in order to reach sustainable environment and society

  Read More
 • รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

  ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  (วันที่ 17 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562) Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
 • 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ (EV)
 • 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ภาคปกติและภาคพิเศษ (AT/ATS)
 • 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) ภาคปกติ
 • 5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETS) ภาคพิเศษ
 • 6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ (LE/LES)
 • 7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ศูนย์ลำปาง (หลักสูตรภาคพิเศษ) (LEN)
 • 8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (MT)
 • 9 Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)

  หลักสูตรนี้ผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกัน อนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  Read More
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ (EV)

  สร้างบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรู้พื้นฐานและทักษะที่จะใช้ทรัพยากรของประเทศและของโลกพอเพียงแก่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ภาคปกติและภาคพิเศษ (AT/ATS)

  ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการเชิงลึกในสาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการศึกษาแบบพหุวิทยาการมีการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมิน และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่เน้นการประยุกต์ศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หลักสูตรมุ่งหวังการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการประดิษฐ์เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับโลก เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ.

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) ภาคปกติ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ET) เป็นหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาแรกของประเทศไทยที่ทำการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีระบบ ดังนั้นเป้าหมายของหลักสูตรจึงมุ่งหวังที่จะผลิตนักวิชาการระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการวางแผนและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETS) ภาคพิเศษ

  หลักสูตรมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในระดับสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้มีศักยภาพในการวางแผนและบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาทางความคิด การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ (LE/LES)

  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้แบบพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ศูนย์ลำปาง (หลักสูตรภาคพิเศษ) (LEN)

  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้แบบพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล

  Read More
 • Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program)

  In order to meet the needs of the region 's development, the program aims to prepare graduates who are experts in interdisciplinary environmental research, to provide them with an extensive understanding of the complexities of the environment and to promote a broad comprehension of the global environment and the need for on-going environmental learning at all levels of society.

  Read More

ศึกษาต่อในระดับโทเอก

image

สารจากคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล

Read More

 • 1

กิจกรรมคณะ

Current Students

1. Olarn Charoenchai Olarn Charoenchai
Nationality: Thai
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Flood Resilience Practical Adaptation in Flash and Inundation Flood Affected Areas in Thailand
2. Preedamon Kamwachirapitak Preedamon Kamwachirapitak
Nationality: Thai
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trophic State Classification of Benthic Algae Community in International Zone of Bandon Bay, Suratthani, Thailiand
3. Wynn Htut Aung Wynn Htut Aung
Nationality: Myanmar
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Integrating Vector Management model for Area-Flexible Malaria Prevention in Myanmar Migrants, Mae Sot District, Tak Province
4. Sumana Shrestha Sumana Shrestha
Nationality: Nepal
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adaptation of Rice Production to Climate Change at Farm Level in the Lower Songkhram River Basin Thailand
5. Tin Ko Oo Tin Ko Oo
Nationality: Myanmar
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Measures of the Sustainability and Environmental Impacts Assessment of Gold Mining in The Kyaukpahto Mining District, Northern Myanmar
6. Zay Yar Min Zay Yar Min
Nationality: Myanmar
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Coastal Community Preparedness, Response and Resiltence Strateges for Water Related Natural Disaster Risk Management in Ayeyarwaddy Region, Myanmar
7. Kullathida Muangkhum Kullathida Muangkhum
Nationality: Thai
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Carnivore Communities Structure in Fragmented Areas of the Notheastern Forest Complex of Thailand
8. Tin Nwe Latt Tin Nwe Latt
Nationality: Myanmar
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
tinnwelatt2014Ggmail.com
Food and Habitat Selection of Eastern Sarus Crane (Antigone Antigone SharpII) in Ayeyarwady Delta, the Union of Myanmar
9. Nutsuda Kumpa Nutsuda Kumpa
Nationality: Thai
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
The Intensive Studies of Plant Photosynthe-sis using Innovative Device for Carbon Dioxide Reduction and Smart Agricuture
10. Tarinee Buadit Tarinee Buadit
Nationality: Thai
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trainee This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Enhancement of Green Productivity for Sustainable Supply Chain Management of Tire Industry in Thailand by Value Chain Analysis
11. Natenapa Hemtanon Natenapa Ruangpanupan
Nationality: Thai
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contamination of microplastic in the sediments, marine water and bivalve at Samui, Phangan and Tao island:Suratthani province
12. Sineenart Preechamart Sineenart Preechamart
Nationality: Thai
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Asian Monsoon System Associated with Holocene Variability in Thailand : Potential Impacts on Environmental Change
13. Voravart Ratanadilok Na Bhuket Voravart Ratanadilok Na Bhuket
Nationality: Thai
The Develop- ment of a sUAS for Environmental Management
14. Uthaiwan Phewphan Uthaiwan Phewphan
Nationality: Thai
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Geo-information modeling for riparian forest in Mun watershed of Northeastern, Thailand
15. Myo Thet Tin Myo Thet Tin
Nationality: Myanmar
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Environmental Significance of Rice Crop establishment Options : Rice Establishment Option-based Methane Emissions and its Impact on Methane Mitigation
16. Jiratiwan Kruasilp
Nationality: Thai
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Feasibility of Multi-temporal SAR imagery for rice crop monitoring in China and Thailand
17. Abhinav
Nationality: India
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Forest Ecosystem Services and Sustainability, Function of Ecosystem Services and their Valuation, Forest Ecology and Livelihood Issues.
18. Min Myat Aung
Nationality: Myanmar
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Assessing local adaptative capacity by the implication of ecosystem-based adaptation in the vulnerable mountainous areas in Myanmar
19. Afsana Yasmeen
Nationality: Banglades
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Coastal ecosystem and gender-sensitive climate change adaptation : transforming intersectional realities of gender resilience in Banglades Nationality : Banglades
20. Phatchareephon Niroka Phatchareephon Niroka
Nationality: Thai
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Development of Solar Greenhouse Dryer Combined System with Biogas for Drying Water Hyacinth
21. Nittaya Ponok Nittaya Ponok
Nationality: Thai
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Community Ivollvement in Environmental Policy Decision : Thachin Watershed Community, Thailand

Honor and Awards

 • แผนแม่บทงานวิจัยฯ
 • EN Green
 • คลินิกสิ่งแวดล้อม
image
แผนแม่บทงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ.2561-2565
Read More
image

GREEN WEB PORTAL

การดำเนินด้านต่างๆ ของคณะ ตามนโยบายเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว


Read More
image

คลินิกสิ่งแวดล้อม

หน่วยห้องปฏิบัติการและคลินิกสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมโทร. 02 4415000 ต่อ 4408-10 โทรสาร 02 4415015


Read More