• Environment and Natural Resource Journal

  Environment and Natural Resource Journal has recently been indexed by SCOPUS and another 4 international databases. Read More
 • Faculty of Environment and Resource Studies

  Read More
 • สถาบันชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยา อย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

  Read More
 • Vision

  To be a renowned institution of Asia in cultivating sustainable nature and society

  Read More
 • Mission

  To develop teaching, research and academic service qualities, and to cultivate environmental ethics in order to reach sustainable environment and society

  Read More
 • รายงานสถานการณ์และแนวโน้ม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

  ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  (วันที่ 17 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562) Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
 • 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ (EV)
 • 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ภาคปกติและภาคพิเศษ (AT/ATS)
 • 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) ภาคปกติ
 • 5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETS) ภาคพิเศษ
 • 6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ (LE/LES)
 • 7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ศูนย์ลำปาง (หลักสูตรภาคพิเศษ) (LEN)
 • 8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (MT)
 • 9 Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)

  หลักสูตรนี้ผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกัน อนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  Read More
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ (EV)

  สร้างบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรู้พื้นฐานและทักษะที่จะใช้ทรัพยากรของประเทศและของโลกพอเพียงแก่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ภาคปกติและภาคพิเศษ (AT/ATS)

  ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการเชิงลึกในสาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการศึกษาแบบพหุวิทยาการมีการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมิน และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่เน้นการประยุกต์ศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หลักสูตรมุ่งหวังการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการประดิษฐ์เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับโลก เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ.

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) ภาคปกติ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ET) เป็นหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาแรกของประเทศไทยที่ทำการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีระบบ ดังนั้นเป้าหมายของหลักสูตรจึงมุ่งหวังที่จะผลิตนักวิชาการระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการวางแผนและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETS) ภาคพิเศษ

  หลักสูตรมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในระดับสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้มีศักยภาพในการวางแผนและบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาทางความคิด การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ (LE/LES)

  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้แบบพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล

  Read More
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ศูนย์ลำปาง (หลักสูตรภาคพิเศษ) (LEN)

  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้แบบพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล

  Read More
 • Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program)

  In order to meet the needs of the region 's development, the program aims to prepare graduates who are experts in interdisciplinary environmental research, to provide them with an extensive understanding of the complexities of the environment and to promote a broad comprehension of the global environment and the need for on-going environmental learning at all levels of society.

  Read More

ศึกษาต่อในระดับโทเอก

image

สารจากคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล

Read More

 • 1

กิจกรรมคณะ

Typography

Headings

All HTML headings, <h1> through <h6> are available.

h1. Heading 1

h2. Heading 2

h3. Heading 3

h4. Heading 4

h5. Heading 5
h6. Heading 6

Built with Less

The typographic scale is based on two LESS variables in variables.less: @baseFontSize and @baseLineHeight. The first is the base font-size used throughout and the second is the base line-height. We use those variables and some simple math to create the margins, paddings, and line-heights of all our type and more. Customize them and Bootstrap adapts.

Body copy

Bootstrap's global default font-size is 14px, with a line-height of 1.7em. This is applied to the <body> and all paragraphs. In addition, <p> (paragraphs) receive a bottom margin of half their line-height (9px by default).

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula.

<p>...</p>

Lead body copy

Make a paragraph stand out by adding .lead.

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus.

<p class="lead">...</p>

Emphasis

Make use of HTML's default emphasis tags with lightweight styles.

<em>

For emphasizing a snippet of text with stress

The following snippet of text is rendered as italicized text.

<em>rendered as italicized text</em>

<strong>

For emphasizing a snippet of text with important

The following snippet of text is rendered as bold text.

<strong>rendered as bold text</strong>

<small>

For de-emphasizing inline or blocks of text, use the small tag.

This line of text is meant to be treated as fine print.

<p>
 <small>This line of text is meant to be treated as fine print.</small>
</p>

Note: Feel free to use <b> and <i> in HTML5. <b> is meant to highlight words or phrases without conveying additional importance while <i> is mostly for voice, technical terms, etc.

Notice Styles

Use the <p> tag with .success, .warning, .info or .error classes.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

<p class="success">...</p>

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

<p class="info">...</p>

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

<p class="warning">...</p>

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

<p class="error">...</p>

Abbreviations

Stylized implementation of HTML's <abbr> element for abbreviations and acronyms to show the expanded version on hover. Abbreviations with a title attribute have a light dotted bottom border and a help cursor on hover, providing additional context on hover.

<abbr>

For expanded text on long hover of an abbreviation, include the title attribute.

An abbreviation of the word attribute is attr.

<abbr title="attribute">attr</abbr>

<abbr class="initialism">

Add .initialism to an abbreviation for a slightly smaller font-size.

HTML is the best thing since sliced bread.

<abbr title="attribute" class="initialism">attr</abbr>

Addresses

Stylized implementation of HTML's element to present contact information for the nearest ancestor or the entire body of work.

<address>

Preserve formatting by ending all lines with <br>.

<address>
 <strong>Twitter, Inc.</strong><br>
 795 Folsom Ave, Suite 600<br>
 San Francisco, CA 94107<br>
 <abbr title="Phone">P:</abbr> (123) 456-7890
</address>
<address>
 <strong>Full Name</strong><br>
 <a href="mailto:#">first.last@gmail.com</a>
</address>

Blockquotes

For quoting blocks of content from another source within your document.

Default blockquote

Wrap <blockquote> around any HTML as the quote. For straight quotes we recommend a <p>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
</blockquote>

Blockquote options

Style and content changes for simple variations on a standard blockquote.

Naming a source

Add <small> tag for identifying the source. Wrap the name of the source work in <cite>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title
<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
 <small>Someone famous <cite title="Source Title">Source Title</cite></small>
</blockquote>

Alternate displays

Use .pull-right for a floated, right-aligned blockquote.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title
<blockquote class="pull-right">
 ...
</blockquote>

Lists

Unordered

This will display a list of items in which the order does not explicitly matter.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Eget porttitor lorem
<ul>
 <li>...</li>
</ul>

Ordered

This will display a list of items in which the order does explicitly matter (numbered list).

 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consectetur adipiscing elit
 3. Integer molestie lorem at massa
 4. Facilisis in pretium nisl aliquet
 5. Nulla volutpat aliquam velit
 6. Faucibus porta lacus fringilla vel
 7. Aenean sit amet erat nunc
 8. Eget porttitor lorem
<ol>
 <li>...</li>
</ol>

Unstyled

This will display a list of items with no list-style or additional left padding.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Eget porttitor lorem
<ul class="unstyled">
 <li>...</li>
</ul>

Description

A list of terms with their associated descriptions.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
<dl>
 <dt>...</dt>
 <dd>...</dd>
</dl>

Note: Horizontal description lists will truncate terms that are too long to fit in the left column fix text-overflow. In narrower viewports, they will change to the default stacked layout.

Horizontal description

Make terms and descriptions in <dl> line up side-by-side.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
Felis euismod semper eget lacinia
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
<dl class="dl-horizontal">
 <dt>...</dt>
 <dd>...</dd>
</dl>

Inline

Wrap inline snippets of code with <code>.

For example, <section> should be wrapped as inline.
For example, <code><section></code> should be wrapped as inline.

Note: Be sure to keep code within <pre> tags as close to the left as possible; it will render all tabs.

You may optionally add the .pre-scrollable class which will set a max-height of 350px and provide a y-axis scrollbar.

Basic block

Use <pre> for multiple lines of code. Be sure to escape any angle brackets in the code for proper rendering.

<p>Sample text here...</p>
<pre>
 &lt;p&gt;Sample text here...&lt;/p&gt;
</pre>

Prettify

To add colored syntax highlight to the <pre> tag, then use the .prettyprint class or the .prettyprint linenums class.

<?php /** Begin Debug **/ if ($gantry->countModules('debug')) : ?>
  <div id="rt-debug">
  <div class="rt-container">
   <?php echo $gantry->displayModules('debug','standard','standard'); ?>
   <div class="clear"></div>
  </div>
 </div>
 <?php /** End Debug **/ endif; ?>
<pre class="prettyprint linenums"><?php /** Begin Debug **/ if ($gantry->countModules('debug')) : ?>
 <div id="rt-debug">
  <div class="rt-container">
   <?php echo $gantry->displayModules('debug','standard','standard'); ?>
   <div class="clear"></div>
  </div>
 </div>
 <?php /** End Debug **/ endif; ?></pre>

Default styles

For basic styling—light padding and only horizontal dividers—add the base class .table to any <table>.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table">
 …
</table>

Optional classes

Add any of the follow classes to the .table base class.

.table-striped

Adds zebra-striping to any table row within the <tbody> via the :nth-child CSS selector (not available in IE7-IE8).

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-striped">
 …
</table>

.table-hover

Enable a hover state on table rows within a <tbody>.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-hover">
 …
</table>

.table-bordered

Add borders and rounded corners to the table.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
Mark Otto @TwBootstrap
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-bordered">
 …
</table>

.table-condensed

Makes tables more compact by cutting cell padding in half.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-condensed">
 …
</table>

Optional row classes

Use contextual classes to color table rows.

Class Description
.success Indicates a successful or positive action.
.error Indicates a dangerous or potentially negative action.
.warning Indicates a warning that might need attention.
.info Used as an alternative to the default styles.
# Product Payment Taken Status
1 TB - Monthly 01/04/2012 Approved
2 TB - Monthly 02/04/2012 Declined
3 TB - Monthly 03/04/2012 Pending
4 TB - Monthly 04/04/2012 Call in to confirm
...
 <tr class="success">
  <td>1</td>
  <td>TB - Monthly</td>
  <td>01/04/2012</td>
  <td>Approved</td>
 </tr>
...

Supported table markup

List of supported table HTML elements and how they should be used.

Tag Description
<table> Wrapping element for displaying data in a tabular format
<thead> Container element for table header rows (<tr>) to label table columns
<tbody> Container element for table rows (<tr>) in the body of the table
<tr> Container element for a set of table cells (<td> or <th>) that appears on a single row
<td> Default table cell
<th> Special table cell for column (or row, depending on scope and placement) labels
Must be used within a <thead>
<caption> Description or summary of what the table holds, especially useful for screen readers
<table>
 <caption>...</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th>...</th>
   <th>...</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>...</td>
   <td>...</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Default styles

Individual form controls receive styling, but without any required base class on the <form> or large changes in markup. Results in stacked, left-aligned labels on top of form controls.

Legend Example block-level help text here.
<form>
 <legend>Legend</legend>
 <label>Label name</label>
 <input type="text" placeholder="Type something…">
 <span class="help-block">Example block-level help text here.</span>
 <label class="checkbox">
  <input type="checkbox"> Check me out
 </label>
 <button type="submit" class="btn">Submit</button>
</form>

Optional layouts

Included with Bootstrap are three optional form layouts for common use cases.

Search form

Add .form-search to the form and .search-query to the <input> for an extra-rounded text input.

<form class="form-search">
 <input type="text" class="input-medium search-query">
 <button type="submit" class="btn">Search</button>
</form>

Inline form

Add .form-inline for left-aligned labels and inline-block controls for a compact layout.

<form class="form-inline">
 <input type="text" class="input-small" placeholder="Email">
 <input type="password" class="input-small" placeholder="Password">
 <label class="checkbox">
  <input type="checkbox"> Remember me
 </label>
 <button type="submit" class="btn">Sign in</button>
</form>

Horizontal form

Right align labels and float them to the left to make them appear on the same line as controls. Requires the most markup changes from a default form:

 • Add .form-horizontal to the form
 • Wrap labels and controls in .control-group
 • Add .control-label to the label
 • Wrap any associated controls in .controls for proper alignment
Legend
<form class="form-horizontal">
 <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="inputEmail">Email</label>
  <div class="controls">
   <input type="text" id="inputEmail" placeholder="Email">
  </div>
 </div>
 <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="inputPassword">Password</label>
  <div class="controls">
   <input type="password" id="inputPassword" placeholder="Password">
  </div>
 </div>
 <div class="control-group">
  <div class="controls">
   <label class="checkbox">
    <input type="checkbox"> Remember me
   </label>
   <button type="submit" class="btn">Sign in</button>
  </div>
 </div>
</form>

Supported form controls

Examples of standard form controls supported in an example form layout.

Inputs

Most common form control, text-based input fields. Includes support for all HTML5 types: text, password, datetime, datetime-local, date, month, time, week, number, email, url, search, tel, and color.

Requires the use of a specified type at all times.

<input type="text" placeholder="Text input">

Textarea

Form control which supports multiple lines of text. Change row attribute as necessary.

<textarea rows="3"></textarea>

Checkboxes and radios

Checkboxes are for selecting one or several options in a list while radios are for selecting one option from many.

Default (stacked)


<label class="checkbox">
 <input type="checkbox" value="">
 Option one is this and that—be sure to include why it's great
</label>

<label class="radio">
 <input type="radio" name="optionsRadios" id="optionsRadios1" value="option1" checked>
 Option one is this and that—be sure to include why it's great
</label>
<label class="radio">
 <input type="radio" name="optionsRadios" id="optionsRadios2" value="option2">
 Option two can be something else and selecting it will deselect option one
</label>

Inline checkboxes

Add the .inline class to a series of checkboxes or radios for controls appear on the same line.

<label class="checkbox inline">
 <input type="checkbox" id="inlineCheckbox1" value="option1"> 1
</label>
<label class="checkbox inline">
 <input type="checkbox" id="inlineCheckbox2" value="option2"> 2
</label>
<label class="checkbox inline">
 <input type="checkbox" id="inlineCheckbox3" value="option3"> 3
</label>

Selects

Use the default option or specify a multiple="multiple" to show multiple options at once.


<select>
 <option>1</option>
 <option>2</option>
 <option>3</option>
 <option>4</option>
 <option>5</option>
</select>

<select multiple="multiple">
 <option>1</option>
 <option>2</option>
 <option>3</option>
 <option>4</option>
 <option>5</option>
</select>

Extending form controls

Adding on top of existing browser controls, Bootstrap includes other useful form components.

Prepended and appended inputs

Add text or buttons before or after any text-based input. Do note that select elements are not supported here.

Default options

Wrap an .add-on and an input with one of two classes to prepend or append text to an input.

@

.00
<div class="input-prepend">
 <span class="add-on">@</span><input class="span2" id="prependedInput" size="16" type="text" placeholder="Username">
</div>
<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInput" size="16" type="text"><span class="add-on">.00</span>
</div>

Search form

<form class="form-search">
 <div class="input-append">
  <input type="text" class="span2 search-query">
  <button type="submit" class="btn">Search</button>
 </div>
 <div class="input-prepend">
  <button type="submit" class="btn">Search</button>
  <input type="text" class="span2 search-query">
 </div>
</form>

Combined

Use both classes and two instances of .add-on to prepend and append an input.

$ .00
<div class="input-prepend input-append">
 <span class="add-on">$</span><input class="span2" id="appendedPrependedInput" size="16" type="text"><span class="add-on">.00</span>
</div>

Buttons instead of text

Instead of a <span> with text, use a .btn to attach a button (or two) to an input.


<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInputButton" size="16" type="text"><button class="btn" type="button">Go!</button>
</div>

<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInputButtons" size="16" type="text"><button class="btn" type="button">Search</button><button class="btn" type="button">Options</button>
</div>

Form actions

End a form with a group of actions (buttons). When placed within a .form-horizontal, the buttons will automatically indent to line up with the form controls.

<div class="form-actions">
 <button type="submit" class="btn btn-primary">Save changes</button>
 <button type="button" class="btn">Cancel</button>
</div>

Help text

Inline and block level support for help text that appears around form controls.

Inline help

Inline help text
<input type="text"><span class="help-inline">Inline help text</span>

Block help

A longer block of help text that breaks onto a new line and may extend beyond one line.
<input type="text"><span class="help-block">A longer block of help text that breaks onto a new line and may extend beyond one line.</span>

Control sizing

Use relative sizing classes like .input-large or match your inputs to the grid column sizes using .span* classes.

Relative sizing


<input class="input-mini" type="text" placeholder=".input-mini">
<input class="input-small" type="text" placeholder=".input-small">
<input class="input-medium" type="text" placeholder=".input-medium">
<input class="input-large" type="text" placeholder=".input-large">
<input class="input-xlarge" type="text" placeholder=".input-xlarge">
<input class="input-xxlarge" type="text" placeholder=".input-xxlarge">

Note: In future versions, we'll be altering the use of these relative input classes to match our button sizes. For example, .input-large will increase the padding and font-size of an input.

Uneditable inputs

Present data in a form that's not editable without using actual form markup.

Some value here
<span class="input-xlarge uneditable-input">Some value here</span>

Form control states

Provide feedback to users or visitors with basic feedback states on form controls and labels.

Input focus

We remove the default outline styles on some form controls and apply a box-shadow in its place for :focus.

<input class="input-xlarge" id="focusedInput" type="text" value="This is focused...">

Disabled inputs

Add the disabled attribute on an input to prevent user input and trigger a slightly different look.

<input class="input-xlarge" id="disabledInput" type="text" placeholder="Disabled input here..." disabled>

Validation states

Bootstrap includes validation styles for error, warning, and success messages. To use, add the appropriate class to the surrounding .control-group.

Something may have gone wrong
Please correct the error
Username is taken
Woohoo!
<div class="control-group warning">
 <label class="control-label" for="inputWarning">Input with warning</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputWarning">
  <span class="help-inline">Something may have gone wrong</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group error">
 <label class="control-label" for="inputError">Input with error</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputError">
  <span class="help-inline">Please correct the error</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group info">
 <label class="control-label" for="inputError">Input with info</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputError">
  <span class="help-inline">Username is taken</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group success">
 <label class="control-label" for="inputSuccess">Input with success</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputSuccess">
  <span class="help-inline">Woohoo!</span>
 </div>
</div>

Default buttons

Button styles can be applied to anything with the .btn class applied. However, typically you'll want to apply these to only <a> and <button> elements for the best rendering.

Button class="" Description
btn Standard gray button with gradient
btn btn-primary Provides extra visual weight and identifies the primary action in a set of buttons
btn btn-info Used as an alternative to the default styles
btn btn-success Indicates a successful or positive action
btn btn-warning Indicates caution should be taken with this action
btn btn-danger Indicates a dangerous or potentially negative action
btn btn-inverse Alternate dark gray button, not tied to a semantic action or use
btn btn-link Deemphasize a button by making it look like a link while maintaining button behavior

Cross browser compatibility

IE9 doesn't crop background gradients on rounded corners, so we remove it. Related, IE9 jankifies disabled button elements, rendering text gray with a nasty text-shadow that we cannot fix.

Button sizes

Fancy larger or smaller buttons? Add .btn-large, .btn-small, or .btn-mini for additional sizes.

<p>
 <button class="btn btn-large btn-primary" type="button">Large button</button>
 <button class="btn btn-large" type="button">Large button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-primary" type="button">Default button</button>
 <button class="btn" type="button">Default button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-small btn-primary" type="button">Small button</button>
 <button class="btn btn-small" type="button">Small button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-mini btn-primary" type="button">Mini button</button>
 <button class="btn btn-mini" type="button">Mini button</button>
</p>

Create block level buttons—those that span the full width of a parent— by adding .btn-block.

<button class="btn btn-large btn-block btn-primary" type="button">Block level button</button>
<button class="btn btn-large btn-block" type="button">Block level button</button>

Disabled state

Make buttons look unclickable by fading them back 50%.

Anchor element

Add the .disabled class to <a> buttons.

Primary link Link

<a href="#" class="btn btn-large btn-primary disabled">Primary link</a>
<a href="#" class="btn btn-large disabled">Link</a>

Note: We use .disabled as a utility class here, similar to the common .active class, so no prefix is required.

Button element

Add the disabled attribute to <button> buttons.

<button type="button" class="btn btn-large btn-primary disabled" disabled="disabled">Primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-large" disabled>Button</button>

One class, multiple tags

Use the .btn class on an <a>, <button>, or <input> element.

Link
<a class="btn" href="">Link</a>
<button class="btn" type="submit">Button</button>
<input class="btn" type="button" value="Input">
<input class="btn" type="submit" value="Submit">

As a best practice, try to match the element for your context to ensure matching cross-browser rendering. If you have an input, use an <input type="submit"> for your button.

Icons

Font Awesome (v.4+)

Font Awesome is a pictographic language of web-related actions which delivers over 300 icons. The Font Awesome webfont is created by Dave Gandy and licensed under SIL OFL 1.1. The code is licensed under MIT License.

Add fa fa-ICON_NAME to any element.

Download
<i class="fa fa-ICON_NAME"></i> ...
<i class="fa fa-download"></i> Download
You can find the full examples of usage at Font Awesome - http://fontawesome.io/icons/.

Honor and Awards

 • แผนแม่บทงานวิจัยฯ
 • EN Green
 • คลินิกสิ่งแวดล้อม
image
แผนแม่บทงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ.2561-2565
Read More
image

GREEN WEB PORTAL

การดำเนินด้านต่างๆ ของคณะ ตามนโยบายเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว


Read More
image

คลินิกสิ่งแวดล้อม

หน่วยห้องปฏิบัติการและคลินิกสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมโทร. 02 4415000 ต่อ 4408-10 โทรสาร 02 4415015


Read More