• Environment and Natural Resource Journal

  Environment and Natural Resource Journal has recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases. Read More
 • Faculty of Environment and Resource Studies

  Read More
 • สถาบันชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยา อย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

  Read More
 • Vision

  To be a renowned institution of Asia in cultivating sustainable nature and society

  Read More
 • Mission

  To develop teaching, research and academic service qualities, and to cultivate environmental ethics in order to reach sustainable environment and society

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 นางสาวณัฐสุดา หินสูงเนิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๑ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว ที่ปรึกษาคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในฐานะวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย Dr. Nguyen Huu Tri ศิษย์เก่าหลักสูตร PhD และ น.ส.กนกรัตน์ บัวเร็ว นักศึกษาหลักสูตร ET ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ 2018 YSEALI Regional Workshop: Protecting the Mekong Delta Environment ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 ณ เมืองแคนโท ประเทศเวียดนาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี และทีมงานวารสาร Environment and Natural Resources Journal ที่ได้รับรางวัล บรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 และแสดงความยินดี ในโอกาสที่วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล Scopus ในการประชุม “เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย”ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ในโอกาสที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในงานวันครบรอบ ๔๙ ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/ผลงาน: ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบใบพัด
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ๑๒๐๕๘
ชื่อผู้ประดิษฐ์: ดร.นรินทร์ บุญตานนท์

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ เข้ารับรางวัล “JSPS-NRCT RONPAKU Medal Award” พร้อมกับร่วมนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาหัวข้อ "EEC and Sustainable Development" จัดโดย Japan Society for the Promotion of Science Alumni Association of Thailand (JAAT), องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประจำกรุงเทพฯ (JSPS Bangkok office) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

On 8 Feb 18 Lect. Dr. Noppol Arunrat was granted the “JSPS-NRCT RONPAKU Medal Award” and made a thesis research presentation in the seminar on the topic "EEC and Sustainable Development", organized by Japan Society for the Promotion of Science Alumni Association of Thailand (JAAT), Japan Society for the Promotion of Science, Bangkok office (JSPS) and National Research Council of Thailand (NRCT) at Arnoma Hotel

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (International Program) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วมกับ Dr. Ching-I Peng และ Mr. Che-Wei Lin แห่ง Academia Sinica ประเทศไต้หวัน ค้นพบ "ดาดดารารัศมี" พืชชนิดใหม่ของโลก พร้อมเตรียมวางแผนอนุรักษ์ เนื่องจากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่นางสาวกนกรัตน์ บัวเร็ว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ASEA-UNINET Student Week 2017 หัวข้อ Sustainable Development: A Multidisciplinary Approach ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และทีมนักศึกษา ในโอกาสคว้า 2 เหรียญทอง จากการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Seoul International Invention Fair ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 โดยรายละเอียดผลงานทีได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

 1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Hybrid Inverter-Direct Drive Evaporator for Smart Farming)” โดยมีผู้ร่วมวิจัย/ ผู้ร่วมประดิษฐ์ ได้แก่ นางสาวณัฎฐวี ตาสกุล
 2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์: การผลิตไฟฟ้าจากลมปลายปล่องควันร่วมกับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ (Waste to Worth: Electric generation from wind stack coupling with CO2 caption)” โดยมีผู้ร่วมวิจัย/ ผู้ร่วมประดิษฐ์ ได้แก่ นายเรวัต ยิ้มวิไล และ นางสาวณัฐสุดา คำปา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดี บุคคลดีเด่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

 • นางสาวนิรมล มุ่นพลาย
 • นางสาวราตรี ธรรมคำ
 • นางสาวกนกกาญจน์ ชำนาญ
 • นางสาวฐิติพร แช่มลือนาม