• Environment and Natural Resource Journal

  Environment and Natural Resource Journal has recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases. Read More
 • Faculty of Environment and Resource Studies

  Read More
 • สถาบันชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยา อย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

  Read More
 • Vision

  To be a renowned institution of Asia in cultivating sustainable nature and society

  Read More
 • Mission

  To develop teaching, research and academic service qualities, and to cultivate environmental ethics in order to reach sustainable environment and society

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคะภากร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ พร้อมทีมงาน
 • อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ดร. สุรพล ชามาตย์ ศิษย์เก่า วท.ม. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ATS รุ่นที่ 2 อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ในโอกาสที่ได้ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม"

28 ส.ค.61 เวลา 11.15 น. อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และทีมนักศึกษา ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้ารับมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือก) ชื่อผลงาน “เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะซีซั่น กรุงเทพ หัวหมาก และ เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ นางภาณี นาคไร่ขิง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการ) ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี

31 สค 61 อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแนวคิดและแผนการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงแนวคิดการใช้ระบบประมวลผลอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ภายใต้หัวข้อ “For Better Living” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (The Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) or GISTDA) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวแพรพลอย ก้องสุรกานต์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลภาคบรรยายดีเด่น (Oral Presentation) จากการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ BioD5 plus : “People + Utilization + Sustainability” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ ในโอกาสที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดแนวคิดและแผนการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงแนวคิดการใช้ระบบประมวลผลอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ภายใต้หัวข้อ “For Better Living” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (The Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) or GISTDA)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- คุณลำไพ  โพธิ์เข็ม

- คุณออมจิต  เขตเผชิญไชย

- คุณณัฐสุดา  หินสูงเนิน

- รศ.ดร.นาฏสุดา  ภูมิจำนงค์

- รศ.ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์

- อาจารย์ชัยพร  ศิริพรไพบูลย์

- อาจารย์ ดร.ปริญญา  พุทธาภิบาล

- คุณอนุกูล  สอนเอก

- คุณณริศ  ศรศรีวิวัฒน์

- คุณศุภฤกษ์  กลั่นประเสริฐ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกตในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานและเลขานุการ ยุทธศาสตร์เรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงาน ยุทธศาสตร์เรื่องระบบและกลไกในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ได้แก่

 • คณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 7
 • คุณศิรินพัชร จามรดุสิต
 • คุณธวัชชัย กิจคงชีพ