ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

Geo-Informatics in Resource and Environment Research and Training Center: GIREN

ปฏิทินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

การอบรม (วัน)

ค่าลงทะเบียน
(บาท)

วันที่อบรม

รับผู้อบรม (คน)

ความรู้พื้นฐาน

สถานที่จัดฝึกอบรม

1

โครงการอบรม Online "การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร" (UAV) มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว

1

ฟรี!!

16 กรกฎาคม 2563

80

มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับพื้นฐาน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร" Click เพื่อลงทะเบียน  (Remote sensing)

2

4,000

22-23 กรกฏาคม 2563

30

มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับพื้นฐาน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ
เพื่อการสารวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (UAV) Click เพื่อลงทะเบียน มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว

4

7,700*

24-27 สิงหาคม 2563

30

มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับพื้นฐาน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ:

    1. ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานอื่น ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบทางราชการ
    2. ตารางและรายละเอียดของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 7,700 บาท ทั้งนี้ เพียงท่านละ 6,900 บาท เท่านั้น สำหรับผู้สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563

 

 

รายละเอียดโครงการ

1. โครงการอบรม Online "การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"  (UAV)

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"  (Remote sensing)

3. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"  (UAV)

 

 

login