ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

Geo-Informatics in Resource and Environment Research and Training Center: GIREN

 

Achieve 

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

การอบรม (วัน)

วันที่อบรม

รับผู้อบรม (คน)

ความรู้พื้นฐาน

1

โครงการอบรม Online "การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร" (UAV) 

1

16 กรกฎาคม 2563

80

มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับพื้นฐาน

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"

2

22-23 กรกฏาคม 2563

30

มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับพื้นฐาน

3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ
เพื่อการสารวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

4

24-27 สิงหาคม 2563

30

มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับพื้นฐาน

 

 

 

รายละเอียดโครงการ

1. โครงการอบรม Online "การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"  (UAV)

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"  (Remote sensing)

3. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"  (UAV)

 


ติดต่อสอบถาม
หน่วยภูมิสารสนเทศ 0-2441-5000 ต่อ 3344 , 3349

login