งานสารสนเทศ คลังสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล
รวมรวบผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะ สถาบัน ทั้งที่ตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์ในรูปสื่อดิจิทัล
งานทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศ งานกายภาพและบริการพื้นฐาน
ดาวโหลดเอกสาร
งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา   งานคลังและพัสดุ
งานวิจัยและบริการวิชาการ