งานสารสนเทศ คลังสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล
รวมรวบผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะ สถาบัน ทั้งที่ตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์ในรูปสื่อดิจิทัล
งานทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศ งานกายภาพและบริการพื้นฐาน
ดาวโหลดเอกสาร
งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา   งานคลังและพัสดุ
งานวิจัยและบริการวิชาการ

 งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล 

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

 1. ประกาศการใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล
 2. ประกาศหลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ ห้องปฎิบัติการฯ เพื่อการวิจัย หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือบริการวิชาการ สำหรับบุคคลภายนอก
 3. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน ESPReL พ.ศ. 2563
 4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563
 5. ประกาศ อัตราค่าบริการ รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 6. ประกาศ อัตราค่าบริการ รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
 7. ระเบียบปฏิบัติในการขอใช้พิ้นที่เพื่อตากตัวอย่างหรือตากดิน และการใช้ตู้แช่เพื่อเก็บตัวอย่าง
 8. ประกาศ มาตรการในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบวิถีใหม่ (New Normal) ของนักศึกษา

ขั้นตอนต่างๆ

 1. ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุคงรูปและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มต่างๆ

 1. แบบฟอร์มการยืมคืนพัสดุ LAB
 2. ใบขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมนอกเวลาทำการ
 3. ใบขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมในเวลาทำการ