อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ


เจ้าหน้าที่

 
นางสาวสารภี มะโนวัน

นางสาวสารภี มะโนวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ฯ สบปราบ
054-242135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวณัฐญาภรณ์  ศรีบุญปวน

นางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน

เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ฯ สบปราบ
054-242135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพงศ์ธวัช  โค้วศิริโรจน์

นายพงศ์ธวัช โค้วศิริโรจน์

วิศวกร ศูนย์ฯ ผาลาด
054-209849
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลูกจ้างชั่วคราว

นายจตุพร หลวงตุ้ย

นายจตุพร หลวงตุ้ย

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ศูนย์ฯ ผาลาด
054-242135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจตน์ตริน นุฝิ่น

เจตน์ตริน นุฝิ่น

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ศูนย์ฯ สบปราบ
054-242135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางบุญเพ็ง ชะระ

นางบุญเพ็ง ใจสุข

คนสวน ศูนย์ฯ สบปราบ
054-242135
สุภา

นางสุภา ทาเขียว

แม่บ้าน ศูนย์ฯ ผาลาด

ลูกจ้างเหมา

นางสว่าง กันหาจร

นางสว่าง กันหาจร

คนสวน ศูนย์ฯ ผาลาด
ณรงค์  สมุทรวงศ์

นายณรงค์ สมุทรวงศ์

คนสวน ศูนย์ฯ ผาลาด
พวงรัตน์

นางพวงรัตน์ แสนคำร้อย

แม่บ้าน ศูนย์ฯ สบปราบ
ทองอยู่

นายทองอยู่ อินจร

คนสวน ศูนย์ฯ ผาลาด

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ

เลขที่ 125 ม. 8 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทร 054-242135

เลขที่ 2 ม. 6 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทร 054-209849

อีเมล์: ENNorth.LP@gmail.com