• บริการวิชาการ
 • โครงการวิจัย
 • ผลงานเผยแพร่
 • กิจกรรมอื่นๆ

โครงการบริการวิชาการ

ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2558-2561

 • โครงการการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย
 • โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำ
 • โครงการประเมินความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศรุนแรงในพื้นที่อ่าวรูปตัว ก ต่อพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อการวางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ประจำปี 2560

 • โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ประจำปี 2561

  • โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 หลักสูตร ผู้นำทางสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2562

 • โครงการฝึกอบรม หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรแบบอัจฉริยะ
อบรมโดรน ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมโดรน ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมโดรน ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัย

 • โครงการวิจัยโครงการเรณูวิทยาและการวิเคราะห์ถ่านเพื่อการศึกษาสังคมพืชและสภาพภูมิอากาศในอดีตบริเวณแหล่งโบราณคดีมนุษย์ Homo erectus อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 • โครงการวิจัยประสิทธิภาพของถ่านชีวภาพและปุ๋ยหมักจากเศษซากพืชในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรกรรม ทุนสนับสนุนจากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการชีพลักษณ์ของใบและการสร้างเนื้อไม้ของไม้เลี่ยนที่สัมพันธ์กับการผันแปรของสภาพภูมิอากาศ
 • โครงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ของสวนยางพาราในประเทศไทย
 • โครงการจำแนกวงปีปลอมและระบุขอบเขตที่แท้จริงของไม้ต้นฤดู-ไม้ปลายฤดูในไม้สนเขาเพื่อศึกษารูปแบบการเติบโตที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การสังเคราะห์ตัวแบบเมืองน่าอยู่จังหวัดลำปาง ศึกษาวิเคราะห์พลวัตรระบบแวดล้อมและทัศนภาพยุทธศาสตร์สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทสากลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 1. Palakit, K., K.Duangsathaporn, and S.Siripatanadilok. 2015.Climatic fluctuations triggerfalse ring occurrence andradial-growth variation inteak (TectonagrandisL.F.).iForest (early view online:September 28, 2015). doi: 10.3832/ifor1100-008) ISI impactfactor (2014) = 1.269
 2. Palakit, K., K.Duangsathaporn , S.Siripatanadilok, and P.Lumyai. 2015. Effects ofclimate variability onmonthly growth of AglaiaodoratissimaandHydnocarpusilicifolia at theSakaerat EnvironmentalResearch Station (SERS),Northeastern Thailand.Environment and NaturalResources J. 13(1): 1-12. TCIimpact factor (2014) = 0.094
 3. Palakit, K., S. Siripatanadilok., P. Lumyai and K. Duangsathaporn. 2016. Leaf Phenology and Wood Formation of White Cedar Trees (Melia azedarach L.) and Their Responses to Climate Variability. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2: 1-31.
 4. Palakit1, K., K. Duangsathaporn., P. Lumyai., N. Sangram., P. Sikareepaisarn and C. Khantawan. 2018 . Efficiency of Biochar and Bio-Fertilizers Derived from Maize Debris as Soil Amendments. Environment and Natural Resources Journal. 16 (2): 79-90.
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยร่วมกับชุมชน อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการปลูกต้นไม้พิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับชุมชน วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ศูนย์การศึกษา วิจัยฯ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการฝึกอบรมป้องกัน ระงับอัคคีภัยและควบคุมไฟป่า ณ ศูนย์ฯ อำเภอสบปราบ จ.ลำปาง
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการลำปางสะอาดและน่าอยู่ ร่วมกับจังหวัดลำปาง

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ

เลขที่ 125 ม. 8 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทร 054-242135

เลขที่ 2 ม. 6 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทร 054-209849

อีเมล์: ENNorth.LP@gmail.com