สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน 2563

ครม. มีมติอนุมัติงบกลาง ปีงบประมาณ ปี 2563 ในการบริหารจัดการน้ำกว่า 6 พันล้านบาท

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า  ครม. มีมติอนุมัติงบกลาง ปีงบประมาณ 2563 เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน วงเงินรวม 6,177.77 ล้านบาท เพื่อเตรียมรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 จำนวน 5,082.91 ล้านบาท ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำและปรับปรุงแหล่งน้ำ 142 แห่ง , โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน 63 แห่ง และโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 65 แห่ง 

        กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำที่มีศักยภาพในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ 18 คันๆ ละ 45 ล้านบาท วงเงิน 810 ล้านบาท ติดตั้งประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้อนุมัติแล้ว 18 คัน 

        กรมชลประทาน โครงการจัดหาเครื่องจักรกล เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 284.86 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ รถปั้นจั่นล้อยาง และเรือขุดแบคโฮ เพื่อทดแทนเครื่องจักรกลเดิมซึ่งมีสภาพเก่า