สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 10 กันยายน 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านการประกวดแข่งขัน "Low Carbon Contest : Vlog - The Journey"

                           นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแข่งขัน "Low Carbon Contest : Vlog - The Journey" จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สมาคมมัคคเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ในนามบริษัทสารคดี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นความสำคัญของภาวะโลกร้อน แล้วร่วมลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะสร้างการมีส่วนร่วม แล้วร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของตนเอง และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย รวมทั้ง สร้างการเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางวัฒนธรรม (Advocator/Influencer) แนะนำ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำผ่านสื่อสังคม โดยจะนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำให้แพร่หลายผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ ควบคู่กับเชิญชวนให้ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกและลดโลกร้อนผ่านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำด้วย   

                       สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สมัคร 461 ทีม มีส่ง Vlog เข้าประกวด 173 คลิป โดยมี 3 ทีมได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลละ 30,000 บาท คือ ทีมลาเต้ ชื่อ “นครศรีธรรมชาติ” // ทีม SpeakUp ชื่อ “น่าน...ไง จะที่ไหนล่ะ!” และ ทีม this footage is recycleable ชื่อ “กรีนไว้ก่อน : กรีนนะจ๊ะบุรี อีโค่ยันเงา ดูงู เข้าป่า พาล่องน้ำ ทำบ้านดินที่กาญฯ” ส่วนรางวัลชมเชยมี 7 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท และรางวัล Popular Vote อีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท