สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 9 กันยายน 2563

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่ง เดินหน้าแผนแก้ปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีนหลังพบมีสภาพเสื่อมโทรมสาเหตุจากการระบายน้ำเสียจากภาคชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม

                นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการประชุม "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน" ร่วมกับจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั้งสุพรรณบุรี ชัยนาท นครปฐม และสมุทรสาคร รวมถึง ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ภาคประชาชน และภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการน้ำเสียในสถานประกอบการ แนะแนวทางการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ให้ความรู้เกี่ยวแหล่งกำเนิดมลพิษ การบังคับใช้กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และให้คำปรึกษาในการปรับปรุงแก้ระบบบำบัดน้ำเสีย หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งแก้ปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนมีสภาพเสื่อมโทรมมาต่อเนื่อง ด้วยการกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องแก้ปัญหาคุณภาพน้ำของประเทศ ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสภาพลุ่มน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่แม่น้ำท่าจีน พบแม่น้ำท่าจีนมีสภาพเสื่อมโทรมและไม่เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง สาเหตุมาจากการระบายน้ำเสียจากภาคชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม เช่น ฟาร์มสุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนาข้าว ทั้งนี้ คพ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มน้ำท่าจีน แบ่งเป็น การป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย // การลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ // การติดตามตรวจสอบ และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ // การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ และสุดท้าย การสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน

                อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวย้ำว่า การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มน้ำท่าจีน หากประสบความสำเร็จจะเป็นการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม แล้วยังส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยในอนาคต