สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 8 กันยายน 2563

                นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวหลังจากลงพื้นที่ติดตามการบำบัดน้ำเสียของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และผลการพัฒนาด้านการจัดการน้ำเสียของศูนย์ราชการ ว่า ศูนย์ราชการฯ มีบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดตั้งให้บริหารอาคารของศูนย์ราชการฯ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภาพรวม แบ่งเป็น กลุ่มอาคาร 8 หลัง ที่มีหน่วยงานราชการประมาณ 100 หน่วยงาน รวมพื้นที่ใช้สอยกว่า 650,000 ตารางเมตร ซึ่งเข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม พบมีหน่วยงานเพียง 30 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามกรมควบคุมมลพิษกำหนด จึงได้พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในทุกหน่วยงานให้ดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจุบันมีน้ำเสียจากอาคารต่างๆภายในพื้นที่ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดได้มาตรฐานแล้วร้อยละ 80 แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการรดน้ำต้นไม้ ล้างพื้น และถนน เมื่อเทียบกับอดีตสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพียงร้อยละ 10-20 เท่านั้น ส่วนผลการตรวจสอบน้ำทิ้งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทำให้ ธพส. ได้รับการยกย่องอยู่ในระดับเหรียญทองในปัจจุบันและสามารถเป็นตัวอย่างของการบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ด้าน นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ศูนย์ราชการฯ ถือเป็น 1 ใน 197 หน่วยงานที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ของกรมควบคุมมลพิษในปี 2563 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้องค์ความรู้คำแนะนำ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดการน้ำเสียจากอาคารและระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หากหน่วยงานใดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินของโครงการจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย