สำนักงานคณบดี

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

ภาณี

นางภาณี  นาคไร่ขิง

หัวหน้างาน
นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการ)
หน่วยทรัพยากรบุคคล
0-2441-5000 ต่อ 1119
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
นางสาวสีตลา  กลิ่นมรรคผล

นางสาวสีตลา  กลิ่นมรรคผล

นักทรัพยากรบุคคล
หน่วยทรัพยากรบุคคล
0-2441-5000 ต่อ 1127
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมพร พิมพ์ศิริ

นางสมพร  พิมพ์ศิริ

นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการ)
หน่วยทรัพยากรบุคคล
0-2441-5000 ต่อ 1118
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางออมจิต เขตเผชิญไชย

นางออมจิต  เขตเผชิญไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ)
หน่วยสวัสดิการ
0-2441-5000 ต่อ 1126
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางนงค์ลักษณ์ เลิศศิริ

พนักงานทั่วไป
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หน่วยเลขานุการคณบดี

ราตรี

นางสาวราตรี   ธรรมคำ

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
0-2441-5000 ต่อ 1230
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศักดิ์สิทธิ์

นายศักดิ์สิทธิ์  อุณหสถิตธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2441-5000 ต่อ 1229
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

 
ปริญญา เชาวน์วิวัฒนาพร

นายปริญญา เชาวน์วิวัฒนาพร

หัวหน้างาน
นักวิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
0-2441-5000 ต่อ 2104
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thanchanok Onlamool

นางสาวธันย์ชนก อ่อนละมูล

นักวิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
0-2441-5000 ต่อ 1120
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จันทิมา พูลโสภา

นางสาวจันทิมา  พูลโสภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ)
หน่วยประชาสัมพันธ์
0-2441-5000 ต่อ 2103
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนิรมล มุ่นพลาย

นางสาวนิรมล  มุ่นพลาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริหารเอกสาร
0-2441-5000 ต่อ 2222
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอิสรพันธ์ ยุวรี

นายอิสรพันธ์ ยุวรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริหารเอกสาร
0-2441-5000 ต่อ 2105
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานกายภาพและบริการพื้นฐาน

 
นายอภิรมย์  อังสุรัตน์

นายอภิรมย์  อังสุรัตน์

หัวหน้างาน
วิศวกรไฟฟ้า (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หน่วยวิศวกรรมซ่อมบำรุงและพลังงาน
0-2441-5000 ต่อ 1116
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสุภาพ	 สิงคลีประภา

นายสุภาพ  สิงคลีประภา

วิศวกรไฟฟ้า
หน่วยวิศวกรรมซ่อมบำรุงและพลังงาน
0-2441-5000 ต่อ 1117
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายมนัส ทองหล่อง

นายมนัส  ทองหล่อง

ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช.1
หน่วยวิศวกรรมซ่อมบำรุงและพลังงาน
0-2441-5000 ต่อ 4000

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายไพศาล  ไชยศรีรัมย์

นายไพศาล  ไชยศรีรัมย์

ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.4
หน่วยวิศวกรรมซ่อมบำรุงและพลังงาน
0-2441-5000 ต่อ 4000
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สุเทศ สุกใส

นายสุเทศ  สุกไส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0-2441-5000 ต่อ 1122
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มณีพร

นางสาวมณีพร  คุ้มกัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
0-2441-5000 ต่อ 1123
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวเสริมนิจ ศิรินคร

นางสาวเสริมนิจ ศิรินคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยธุรการ
0-2441-5000 ต่อ 1124
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพสิษฐ์ ไชยศรีรัมย์

นายพสิษฐ์ ไชยศรีรัมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0-2441-5000 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บุญธรรม นัทธีศรี

นางบุญธรรม  นัทธีศรี

แม่บ้าน ระดับ บ2
หน่วยอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
0-2441-5000 ต่อ 1104
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายชัชวาลย์ นิลสลุด

นายชัชวาลย์  นิลสลุด

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
หน่วยวิศวกรรมซ่อมบำรุงและพลังงาน
0-2441-5000 ต่อ 1992
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายปัญญา สุวรรณพันธ์

นายปัญญา  สุวรรณพันธ์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
หน่วยยานพาหนะ
0-2441-5000 ต่อ 1125
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอรัญ ชาญชัย

นายอรัญ  ชาญชัย

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
หน่วยยานพาหนะ
0-2441-5000 ต่อ 2008
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอโศก สุภาพจันทร์

นายอโศก  สุภาพจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
หน่วยยานพาหนะ
0-2441-5000 ต่อ 2008
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานสารสนเทศ

 
วรงค์ บุญเชิดชู

นายวรงค์  บุญเชิดชู

หัวหน้างาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
หน่วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
0-2441-5000 ต่อ 3308

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายภากร ศรีมโนภาษ

นายภากร   ศรีมโนภาษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการ)
หน่วยระบบฐานข้อมูล
0-2441-5000 ต่อ 3309
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุรีรัตน์ ทองประภา

นางสุรีย์รัตน์   ทองประภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
0-2441-5000 ต่อ 3310

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายธีรวุฒิ ชิยานนท์

นายธีรวุฒิ  ชิยานนท์

นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์
หน่วยภูมิสารสนเทศ
0-2441-5000 ต่อ 3349
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวคันธรส  ชำนาญกิจ

นางสาวคันธรส  ชำนาญกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
หน่วยบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
0-2441-5000 ต่อ 3101
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประทีบ เทพยศ

นายประทีป   เทพยศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
0-2441-5000 ต่อ 3311
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จาริณี อิ้วชาวนา

นางสาวจาริณี  อิ้วชาวนา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน่วยบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
0-2441-5000 ต่อ 3102
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายมณเฑียร แสงสินทรัพย์

นายมณเฑียร  แสงสินทรัพย์

นักวิชาการช่างศิลป์ (ผู้ชำนาญการ)
หน่วยบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
0-2441-5000 ต่อ 1103
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิต

นายสมเจตน์  ปิ่นปลื้มจิต

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการ)
หน่วยบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
0-2441-5000 ต่อ 4108
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานนโยบายและแผน

 
นางชฎาพร	 ประสพถิ่น

นางชฎาพร  ประสพถิ่น

หัวหน้างาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หน่วยแผนและงบประมาณ
0-2441-5000 ต่อ 2118
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอภิสรา โชติภาภรณ์

นางสาวอภิสรา  โชติภาภรณ์

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
หน่วยพัฒนาคุณภาพ
0-2441-5000 ต่อ 2119
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางปาลิดา เจริญสุข

นางปาลิดา   เจริญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยแผนและงบประมาณ
0-2441-5000 ต่อ 2120
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววรนันท์ บุตราช

นางสาววรนันท์    บุตราช

เจ้าหน้าที่วิจัย
หน่วยจัดการความรู้
0-2441-5000 ต่อ 2101
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานบริการการศึกษา

 
นางวันทนีย์	โพธิ์กลาง

นางวันทนีย์   โพธิ์กลาง

หัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษา(ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
หน่วยการศึกษาและหลักสูตร
0-2441-5000 ต่อ 1107
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไพลิน บุนนาค

นางสาวไพลิน   บุนนาค

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หน่วยการศึกษาและหลักสูตร
0-2441-5000 ต่อ 1111
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไพลิน บุนนาค

นางสาวปาลิน ฉวีแก้วดี

นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 1113
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จักรี ศิริรักษ์

นายจักรี ศิริรักษ์

นักวิชาการศึกษา
หน่วยการศึกษาและหลักสูตร
0-2441-5000 ต่อ 1105
e-mail : e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายภัทรพล แก้วสถิตย์

นางสาวธนวรรณ ขวัญใจ

นักวิชาการศึกษา
หน่วยการศึกษาและหลักสูตร
0-2441-5000 ต่อ 1101
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์

นางสาวศรีสุภางค์    ลิมป์กาญจนวัฒน์

นักวิชาการศึกษา
หน่วยสนับสนุนการศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 1112
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สุดา ขำดำรงเกียรติ

นางสุดา  ขำดำรงเกียรติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน่วยการศึกษาและหลักสูตร
0-2441-5000 ต่อ 1110
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อุทุมพร ไวฉลาด

นางสาวอุทุมพร  ไวฉลาด

นักวิชาการศึกษา(ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
หน่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษา
0-2441-5000 ต่อ 1109
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายภัทรพล แก้วสถิตย์

นายภัทรพล แก้วสถิตย์

นักวิชาการศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
0-2441-5000 ต่อ 2130
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สุกัญญา ส่งสวัสดิ์

นางสุกัญญา   ส่งสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
0-2441-5000 ต่อ 2129
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รัชพล ชื่นอารมณ์

นายรัชพล  ชื่นอารมณ์

พนักงานจัดการสโมสร ระดับ ส1
หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
0-2441-5000 ต่อ 1001
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานคลังและพัสดุ

 
ยุพา วิระยาลัย

นางสาวยุพา    วิระยาลัย

หัวหน้างาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี
0-2441-5000 ต่อ 2121
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร

นางสาวนิตยา   สุวรรณเนตร

นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี
0-2441-5000 ต่อ 2124
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พรทิพย์ จั่วแจ่มใส

นางสาวพรทิพย์   จั่วแจ่มใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ)
หน่วยการเงินและบัญชี
0-2441-5000 ต่อ 2125
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ยุพา วิระยาลัย

นางจินตนา ประสพถิ่น

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
หน่วยการเงินและบัญชี
0-2441-5000 ต่อ 2122
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวจิตราภรณ์ เจือจันทร์พิพัฒ

นางสาวจิตราภรณ์   อังภิวัฒน์ศรานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี
0-2441-5000 ต่อ 2113
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพิชชาภา ธนวิโรจน์กุล

นางสาวพิชชาภา ธนวิโรจน์กุล

นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยการเงินและบัญชี
0-2441-5000 ext 2123
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลำไพ โพธิ์เข็ม

นางสาวลำไพ   โพธิ์เข็ม

นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หน่วยพัสดุ
0-2441-5000 ต่อ 2128
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวฑิฆัมพร ซ้อนฝั้น

นางสาวฑิฆัมพร ซ้อนฝั้น

นักวิชาการพัสดุ
หน่วยพัสดุ
0-2441-5000 ต่อ 2126
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานบริหารการวิจัย

นางสวัสดิรักษ์ ใสงาม

นางสวัสดิรักษ์    ใสงาม

หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่วิจัย
หน่วยสารสนเทศวิจัย
0-2441-5000 ต่อ 2116
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ยุทธพล ผ่องพลีศาล

นายยุทธพล    ผ่องพลีศาล

เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หน่วยบริหารทุนวิจัย
0-2441-5000 ต่อ 2109
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวจิราพัชร จำปาสิงห์

นางสาวจิราพัชร จำปาสิงห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริหารทุนวิจัย
0-2441-5000 ต่อ 2131
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอิสรีย์ อภิญญา

นางสาวอิสรีย์ อภิญญา

เจ้าหน้าที่วิจัย
หน่วยวารสารวิชาการ
0-2441-5000 ต่อ 2108
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวณัฐกานต์ รัชกุล

นางสาวณัฐกานต์ รัชกุล

เจ้าหน้าที่วิจัย
หน่วยวารสารวิชาการ
0-2441-5000 ต่อ 2114
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

 
ชุติธร มูลทองน้อย

นางชุตินธร   มูลทองน้อย

หัวหน้างาน
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หน่วยตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
0-2441-5000 ต่อ 4410
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญา

นายต้องชนะ   สกุลเกียรติปัญญา

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หน่วยตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
0-2441-5000 ต่อ 4407
e-mail : e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ธัญญกานท์	พรหมศร

นางธัญญกานท์    พรหมศร

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส.2
หน่วยตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
0-2441-5000 ต่อ 4407
e-mail : e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางปัทมา  แสงสินทรัพย์

นางปัทมา  แสงสินทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ)
หน่วยตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
0-2441-5000 ต่อ 1230
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นภารัตน์ ขนันทัย

นางสาวนภารัตน์   ขนันทัย

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หน่วยพัฒนาศักยภาพและประเมินความเสี่ยง
0-2441-5000 ต่อ 4008
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จิรวิฐ์ แสงทอง

นางจิรวีฐ์   แสงทอง

นักวิทยาศาสตร์(ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย
0-2441-5000 ต่อ 4409
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสวรรยา

นางสาวสวรรยา    แซ่แต้

นักวิทยาศาสตร์
หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย
0-2441-5000 ต่อ 4408
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวลัดดา เสียงอ่อน

นางสาวลัดดา   เสียงอ่อน

นักวิทยาศาสตร์
หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย
0-2441-5000 ต่อ 4409
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ยุพิน ชัยสนิท

นางสาวยุพิณ   ชัยสนิท

พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ บ.1
หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย
0-2441-5000 ต่อ 4407
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ

 
นายพงศ์ธวัช โค้วศิริโรจน์

นายพงศ์ธวัช โค้วศิริโรจน์

วิศวกร
ศูนย์ลำปางฯ (ปฏิบัติงานศูนย์ลำปางฯ)
หน่วยอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
054-209849
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสารภี มะโนวัน

นางสาวสารภี มะโนวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ศูนย์ลำปางฯ(ปฏิบัติงานศูนย์ลำปางฯ)
054-242135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางบุญเพ็ง ชะระ

นางบุญเพ็ง ชะระ

แม่บ้าน 
ศูนย์ลำปางฯ (ปฏิบัติงานศูนย์ลำปางฯ)
054-242135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจตน์ตริน นุฝิ่น

เจตน์ตริน นุฝิ่น

ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
ศูนย์ลำปางฯ (ปฏิบัติงานศูนย์ลำปางฯ)
054-242135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายจตุพร หลวงตุ้ย

นายจตุพร หลวงตุ้ย

ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
ศูนย์ลำปางฯ (ปฏิบัติงานศูนย์ลำปางฯ)
054-242135
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุภา ทาเขียว

แม่บ้าน
ศูนย์ลำปางฯ (ปฏิบัติงานศูนย์ลำปางฯ)
054-242135
e-mail :

นางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน

นางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน

เจ้าหน้าที่วิจัย 
ศูนย์ลำปางฯ (ปฏิบัติงานศูนย์ลำปาง)
054-209849
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ

นางสาวศุภลักษณ์   วัฒนาเฉลิมยศ

หัวหน้าสำนักงาน
เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
หน่วยบริการวิชาการ
0-2441-5000 ต่อ 2224
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววิลินธร   ชูโต

นางสาววิลินธร    ชูโต

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
หน่วยฝึกอบรม
0-2441-5000 ต่อ 2225
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาว สุภาวดี จำปาลา

นางสาว สุภาวดี จำปาลา

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
หน่วยฝึกอบรม
0-2441-5000 ต่อ 2226
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศิรินพัชร จามรดุสิต

นางศิรินพัชร   จามรดุสิต

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
หน่วยฝึกอบรม
0-2441-5000 ต่อ 2203
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุรีกานต์ โตไทยะ

นางสาวสุรีกานต์    โตไทยะ

เจ้าหน้าที่วิจัย
หน่วยสารสนเทศวิทยบริการ
0-2441-5000 ต่อ 2223
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.