Academic service บริการวิชาการ

EIA

Carbon footprint

Green Office

EHIA

Environment Management

Environmental Communication/Education

 

โครงการบริการวิชาการ (รับทำวิจัย)

EIA (รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA คือ การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment)   หรือ EHIA คือ โครงการหรือกิจการใดที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดแนวทางเลือก หาแนวทางมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบจากการพัฒนาโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินโครงการผู้ขออนุญาตดำเนินการต่อไป
มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มากกว่า 30 ปี  โดยได้รับการอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดดล  โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มีผู้ชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่ประจำ ซึ่งมีคุณวุฒิโดยตรงด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา    โดยสามารถดำเนินการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ครอบคลุมทุกประเภทโครงการ ทั้งการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้รับความไว้วางไว้จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้คำปรึกษา จัดสรรผู้เชี่ยวชาญ และบริการวิชาการเพื่อดำเนินโครงการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาวิธีการประเมินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
1. การประเมินผลเพื่อกำหนดทางเลือกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มองปัญหาได้กว้างรอบด้านมากขึ้น 
2. ช่วยระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และคาดการณ์ประเด็นปัญหาได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจพัฒนาโครงการทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 1222,1234


การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน อันเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้พลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน  ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตื่นตัวในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่ง  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นผู้ทวนสอบประเภทนิติบุคคล มีผู้ทวนสอบที่มีความร้ความสามารถ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในหลายองค์กร

ประโยชน์ของการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
ภาคธุรกิจ
สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและหาแนวทางเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง สร้างภาพลักษ์ที่ดีขององค์กร และสามารถนำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาใช้ประกอบการจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาครัฐ
ใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 1329  Website : https://en.mahidol.ac.th/EI/


 

 

แบบเอกสารต่างๆ