บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 4 เบอร์โทร 02 441 5000 ต่อ 4408 – 4410,4413

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะดำเนินการด้านการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าหาความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติแล้ว คณะสิ่งแวดล้อมฯ ยังมีการให้บริการทางวิชาการกับสังคม โดยมีห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005 พารามิเตอร์ pH, TSS, TDS และ COD จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และได้เข้าทดสอบความชำนาญประจำปี 2563 ได้แก่ พารามิเตอร์ pH, TSS, TDS, COD, โลหะหนัก และความกระด่าง กับหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล เป็นหน่วยบริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ที่สามารถให้บริการแก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและบริการวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้คำปรึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียตามหลักวิชาการบริการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้คำแนะนำในการควบคุมคุณภาพน้ำ และอากาศ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หมู่บ้านจัดสรร โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารทุกชนิด สนามกอล์ฟ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มปศุสัตว์ ฯลฯ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทุกชนิด และศึกษาผลกระทบของการดำเนินกิจการต่อสภาพแวดล้อม โดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม

ดาวโหลดโบรชัวร์

ดาวโหลดใบส่งตัวอย่างน้ำ

EN Envi Lab

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

ชั้น 4 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ID Line : enpss

Tel. 024415000 ต่อ 4413 หรือ 084 008 3976

e-mail: pattama.san@mahidol.ac.th