ภาพถ่ายทางอากาศการประยุกต์ใช้ด้านการป่าไม้
ISBN 978-616-443-201-7
รศ.ดร. สุระ พัฒนเกียรติ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล