รุ่งจรัส  หุตะเจริญ  บรรณาธิการ

กมลาภรณ์ คนองเดช  ผู้ช่วยบรรณาธิการ

วรนันท์ บุตราช ผู้ช่วยบรรณาธิการ