ชื่อเรื่อง: Tree-Ring and Application in Thailand : วงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศไทย

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์