ชื่อเรื่อง: การจัดการชายฝั่ง: บูรณาการสู่ความยั่งยืน

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์