ชื่อเรื่อง: เทคนิคเบื้องต้นการใช้โปรแกรมการสำรวจระยะไกล ERDAS IMAGINE 8.6

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ