ชื่อเรื่อง: เทคนิคและวิธีการสำรวจทรัพยากรป่าไม้

ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ