ภาพถ่ายทางอากาศการประยุกต์ใช้ด้านการป่าไม้
ISBN 978-616-443-201-7
รศ.ดร. สุระ พัฒนเกียรติ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รุ่งจรัส  หุตะเจริญ  บรรณาธิการ

กมลาภรณ์ คนองเดช  ผู้ช่วยบรรณาธิการ

วรนันท์ บุตราช ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ชื่อเรื่อง: เทคนิคการใช้โปรแกรม PC ArcView GIS 3.X

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

ชื่อเรื่อง: เทคนิคเบื้องต้นการใช้โปรแกรมการสำรวจระยะไกล ERDAS IMAGINE 8.4

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเอกสารในระบบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ

ผู้แต่ง : สยาม อรุณศรีมรกต

ชื่อเรื่อง: การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : สยาม อรุณศรีมรกต, กัมปนาท ภักดีกุล

ชื่อเรื่อง: Tree-Ring and Application in Thailand : วงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศไทย

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์

ชื่อเรื่อง: การจัดการชายฝั่ง: บูรณาการสู่ความยั่งยืน

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

ชื่อเรื่อง: เทคนิคเบื้องต้นการใช้โปรแกรมการสำรวจระยะไกล ERDAS IMAGINE 8.6

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

ชื่อเรื่อง: เทคนิคและวิธีการสำรวจทรัพยากรป่าไม้

ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ