การสมัคร
ท่านสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ การสมัครเข้าร่วมโครงการจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 – 17:00 น. ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom
ติดต่อ
สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 024415000 ต่อ 2225 (วิลินธร)
อีเมล vilinthorn.xut@mahidol.ac.th
วันอังคาร, พฤษภาคม 25, 2021 Super User eccr-about 81
การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาทเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 หลักการและเหตุผล ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขข้อพิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมจึงมีความสำคัญในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อีกทั้งแนวทางการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ ขาดการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ดี...