• 1

ปรัชญาหลักสูตร


มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้แบบพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กำหนดการรับสมัคร
 • การประกอบอาชีพ
 • ทุนอุดหนุนการศึกษา
ดร.หะริน สัจเดย์
ประธานหลักสูตร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายจักรี ศิริรักษ์
สถานที่ติดต่อห้อง 1105 (ห้องงานบริการการศึกษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1105 โทรสาร 0-2441-9507
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เปิดรับสมัครรอบแรกช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม และรอบสอง ช่วงเดือนธันวาคม – พฤษภาคม ผ่านระบบ online admission เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมหิดล http://www.grad.mahidol.ac.th/index.php
Read More
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 • เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
 • นักพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
 • ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรมหาชน
 • ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรอิสระ
 • ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
 • ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการศึกษา
 • ครูผู้ช่วย
 • ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวน 2 ทุนต่อปีการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ย 3.25 นอกจากนี้ยังมีทุนระหว่างกำลังศึกษา ทุนวิจัย ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

แผน ก แบบ ก (2)

- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

- ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข

- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

- มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย