• Livable City Management and Environmental Sustainability) Regular (LE)
 • 1

ปรัชญาหลักสูตร


มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้แบบพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล

งานวิจัยของหลักสูตรเน้นหนักทางด้าน


บูรณาการการวิจัยที่ตอบสนองแนวคิดหลักของการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คือ สภาพแวดล้อมของเมืองต้องน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข มีความสะดวกสบายทั้งสุขภาพกายและใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรม มีนโยบายการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาและจัดการการชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง นอกจากทิศทางงานวิจัยของหลักสูตรตอบสนองแนวคิดหลักของการจัดการเมืองน่าอยู่ฯ จะสองคล้องกับความต้องการของชุมชนและปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ พร้อมกับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ยึดหลักภารกิจการมีส่วนร่วมและสามารถนำผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และสากล ซึ่งกรอบการวิจัยประกอบไปด้วย

 • ดัชนีชี้วัดสิ่งแวดล้อมในการเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
 • เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาสังคมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน, การจัดการพื้นที่เชิงบูรณาการ, การป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม, การเตรียมความพร้อมของชุมชนและการสร้างเครือข่าย
 • ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และการวางแผนยุทธศาสตร์บูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต -
 • การสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


 1. (ภาคปกติ) แผน ก.2 110,000 บาท (ระยะเวลา 2 ปี)
 2. (ภาคพิเศษ) แผน ก.2 160,000 บาท (ระยะเวลา 2 ปี)

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กำหนดการรับสมัคร
 • การประกอบอาชีพ
 • ทุนอุดหนุนการศึกษา
ดร. มณฑิรา ยุติธรรม
ประธานหลักสูตร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง
สถานที่ติดต่อห้อง 1109 (ห้องงานบริการการศึกษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1107, 1109 โทรสาร 0-2441-9507
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เปิดรับสมัครรอบแรกช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม และรอบสอง ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ผ่านระบบ online admission เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมหิดล
Read More
 1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากร
 2. ผู้บริหารองค์กรพัฒนาในชุมชน
 3. นักพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
 4. ผู้นำชุมชนและผู้บริหารงานอาสาสมัครของชุมชนและท้องถิ่น
 5. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 • ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวน 2 ทุนต่อปีการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ย 3.25 นอกจากนี้ยังมีทุนระหว่างกำลังศึกษา ทุนวิจัย ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • ทุนสนับสนุนสำหรับผู้ช่วยวิจัย
 • ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ

วิดิทัศน์แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน