• 1

ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ปี 2563

ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ปี 2563

ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 1. เป็นบุคลากรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 2. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
 3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง พ.ศ.2563
 4. ต้องไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากแหล่งอื่น

การสมัครขอรับทุน

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เอกสารประกอบการสมัครมีดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนารายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบสมัครต้องได้รับผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าศึกษา
 5. Concept Paper
 6. หน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงาน และผลงานที่ผ่านมา

การพิจารณา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และให้ถือเป็นยุติ

มูลค่าทุน

มูลค่าทุนละ 30,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุน

 1. นักศึกษาจะได้รับทุนหลังจากลงทะเบียนและชำระค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Research Supplies Fee/Thematic Paper Supplies Fee) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว
 2. กรณีที่นักศึกษาลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาทุกกรณี ต้องใช้เงินทุนคืนให้กับคณะเท่ากับมูลค่าทุนทั้งหมดที่นักศึกษาได้รับ ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ระยะเวลาในการรับสมัคร

- รอบแรก ภายใน 5 มีนาคม 2563
- รอบที่ 2 ภายใน 5 กรกฎาคม 2563

สมัครได้ที่

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล [grad.mahidol.ac.th]
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง [สมัครออนไลน์]

และแจ้งความประสงค์ขอรับทุนได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ประธานหลักสูตร
E-mail: achara.uss@mahidol.ac.th Tel: 024415000 ext 2308

หรือ รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร (เลขานุการหลักสูตร)
E-mail: jaruwan.won@mahidol.ac.th Tel: 024415000 ext 1318

หรือ นางสาวธนวรรณ ขวัญใจ (ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ)
งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1101
E-mail: tanawan.kwa@mahidol.ac.th Tel: 024415000 ext 1101

เอกสารประกอบการพิจารณาการรับสมัครที่หลักสูตรต้องการ

 • สําเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 • สําเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
 • สําเนาบัตรประชาชน
 • สําเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (ถ้ามี)
 • Statement of Purpose (ถ้ามี)
 • Thesis Concept Paper

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก (2)

- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

- ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข

- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Additional Information

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ผู้สนใจเข้าศึกษาทราบ (Additional Information)

 • การคัดเลือก พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร และสอบสัมภาษณ์
 • Thesis concept paper ของแนวคิดงานวิจัยที่สนใจ จํานวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยกําหนดส่งก่อนวันสอบสัมภาษณ์ล่วง หน้า 1 สัปดาห์ และส่งที่ ผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย E-mail: achara.uss@mahidol.ac.th

ข้อกำหนดการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษในวันที่ผู้สมัครยืนยันข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์

ผู้สมัคร ที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด สามารถสมัครได้