• 1

ปรัชญาของเรา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ET) เป็นหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาแรกของประเทศไทยที่ทำการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีระบบ ดังนั้นเป้าหมายของหลักสูตรจึงมุ่งหวังที่จะผลิตนักวิชาการระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการวางแผนและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ


  • โครงสร้างหลักสูตร
  • วิทยานิพนธ์
  • สารนิพนธ์

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
(1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
(3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -
(4) สารนิพนธ์ - 6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต

โครงการวิจัยของหลักสูตร ครอบคลุมกลุ่มการวิจัยในหลายด้าน อาทิ (การจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำและชีวภาพน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การฟื้นฟูและการประเมินทางสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษด้านต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายและการวางแผนทางสิ่งแวดล้อม) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยบูรณาการของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการศึกษาอิสระของหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถสืบค้นงานวิจัยที่ครอบคลุมกลุ่มการวิจัยในหลายด้าน อาทิ (การจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำและชีวภาพน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การฟื้นฟูและการประเมินทางสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษด้านต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายและการวางแผนทางสิ่งแวดล้อม) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยบูรณาการของคณะ และสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร


  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • กำหนดการรับสมัคร
  • การประกอบอาชีพ
  • ทุนอุดหนุนการศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดขายใบสมัครรอบแรก ช่วงเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน และรอบสอง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02 - 4419129
ดูกำหนดการรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.mahidol.ac.th

หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี
รักษาการประธานหลักสูตร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ นายจักรี ศิริรักษ์ (ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ)
งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1105
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูกำหนดการรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.mahidol.ac.th
Read More
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นักเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม เช่น SES EIA EHIA บุคลากรทางด้านการศึกษาหรือประกอบอาชีพอิสระ

- ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะฯ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
- ทุนการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
-ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จากสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- ทุนผู้ช่วยสอน
- ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของภาครัฐและเอกชน
- ทุนผู้ช่วยวิจัย

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก (2)

- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

- ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข

- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย