• 1

ปรัชญาหลักสูตร


ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการเชิงลึกในสาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการศึกษาแบบพหุวิทยาการมีการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมิน และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่เน้นการประยุกต์ศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หลักสูตรมุ่งหวังการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการประดิษฐ์เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับโลก เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน


 • หลักสูตรภาคปกติ : จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
 • หลักสูตรภาคพิเศษ : จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


 • (ภาคปกติ) แผน ก.2 110,400 บาท (ระยะเวลา 2 ปี)
 • (ภาคพิเศษ) แผน ก.2 171,300 บาท (ระยะเวลา 2 ปี)

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กำหนดการรับสมัคร
 • คณาจารย์ในหลักสูตร
 • ทุนอุดหนุนการศึกษา
นางสาวอุทุมพร ไวฉลาด
02-4415000 ต่อ 1109
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดูกำหนดการรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.mahidol.ac.th
Read More
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
  ที่ปรึกษา
 2. อาจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร
  ประธานคณะกรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต
  กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา สุจริตกุล
  กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
  กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ
  กรรมการและเลขานุการ
 7. นางสาวอุทุมพร ไวฉลาด
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ที่เข้ารับการศึกษา มีสิทธิ์ที่จะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลและทุนจากหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เช่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของ สพช. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนา ทุนมูลนิธิ ชิน โสภณพาณิช ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก (2)

- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

- ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข

- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย