ข้อมูลสำหรับนักศึกษาและอาจารย์

 1. Crouse Syllabus Online (สำหรับนักศึกษา, สำหรับอาจารย์)
 2. ระบบเกรดออนไลน์
 3. แบบประเมินออนไลน์
 4. ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 5. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
  1. แบบฟอร์ม สว.1 การขออนุมัติให้ดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
  2. แบบฟอร์ม สว.2 การตรวจสอบคุณสมบัติขั้นสุดท้ายก่อนเสนอขออนุมัติปริญญา
  3. แบบฟอร์ม สว.3 การขอออกหนังสือราชการเพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยประกอบการเรียนการสอน
  4. แบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย
 6. ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
 7. ทุนนำเสนอผลงานวิชาการ
  1. ขั้นตอนขอทุน
  2. ประกาศคณะฯ เรื่องทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  3. ใบสมัครขอทุน (ภาษาไทย)
  4. Application form for graduate student academic presentation grant (in Thailand and Abroad)
 8. แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สำหรับอาจารย์)