สารบัญ

สรุปวันฝึกซ้อมและวันรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางสรุป วันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร และวันรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ

รายการ

วันที่ของการปฏิบัติภาระกิจบัณฑิต

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1

การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 1

(ฝึกซ้อมย่อย-ส่วนงาน/คณะ)

28 กันยายน 2563

เวลา 8.45 - 12.00 น.

 

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้จัดการฝึกซ้อม

2

การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 2

(ฝึกซ้อมย่อย-มหาวิทยาลัย)

29 กันยายน 2563

ตอนเช้า

ที่ MLC-322

30 กันยายน 2563

ตอนเช้า

อาคารสิริวิทยา

29 กันยายน 2563

ตอนเช้า

อาคารสิริวิทยา

3

การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 3

(ฝึกซ้อมใหญ่-มหาวิทยาลัย)

2 ตุลาคม 2563

ตอนบ่าย

3 ตุลาคม 2563

ตอนเช้า

2 ตุลาคม 2563

ตอนบ่าย

4

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

5 ตุลาคม 2563

ตอนบ่าย

6 ตุลาคม 2563

ตอนเช้า

5 ตุลาคม 2563

บ่าย