สารบัญ

 

กำหนดการพิธี ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

ณ  ห้องบรรยายรวม 4224  อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลา

กิจกรรม

13.30 - 14.00 น.

ผู้สำเร็จการศึกษาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สำหรับฆ่าเชื้อ           และรับสติ๊กเกอร์ติดที่บริเวณเสื้อครุย โดยสามารถสังเกตได้ง่ายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าได้ผ่านมาตรการจุดคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ณ บริเวณทางขึ้นอาคารฝั่งห้องสโมสรนักศึกษาปริญญาตรี อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น G

และลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (สวมชุดครุย)

14.00 - 14.20 น.

ผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแถวพร้อมกัน ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

 

(ขอเชิญผู้ปกครอง ผู้ติดตามบัณฑิต เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดพิธีผ่านระบบออนไลน์ Facebook live ณ ห้องประชุม (พิเศษ) มนู ศรีขจร (4215) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2)

14.20 - 14.30 น.

ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษา เดินแถวพร้อมกันเพื่อแสดงความเคารพ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

14.30 - 14.40 น.

คณบดี คณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ทุกท่าน และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเดินเข้าสู่ห้องพิธี ณ ห้องบรรยายรวม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2

14.40 - 14.50 น.

คณบดีกล่าวเปิดงาน และแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

14.50 - 15.00 น.

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

15.00 - 15.30 น.

- พิธีมอบรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 และเกียรตินิยมอันดับ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

- พิธีมอบตราสัญลักษณ์ที่ระลึกแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

- นักศึกษาร้องเพลงประสานเสียงเพลงเทิดพระนามมหิดล (ทุกท่านในห้องยืนขึ้น)

- ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมมอบพวงมาลัยแก่คณบดี

15.30 - 16.30 น.

ถ่ายภาพหมู่ ผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร    ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218)

16.00 น. เป็นต้นไป

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรอง  ณ บริเวณโถงจัดงาน ชั้น 2

อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

 

หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามหลักระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
  2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม