รับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS

 

อ่านรายละเอียดการสมัคร สมัครออนไลน์ และอัพโหลดเอกสารที่ --> https://tcas.mahidol.ac.th

 

TCAS รอบที่ 3 Admision 1-2 การศึกษา 2564

หลักสูตรภาษาไทย

  • สำหรับหลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาไทย)
    1. ให้ผ่านข้อเขียนและยืนยันสิทธิ์ TCAS3 ทั้งรอบ Admission 1 และ 2 อัพโหลดใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับตาบอดสี ได้ที่ https://forms.gle/M2fW2ZzWfdhvDyBG7 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ภายในเวลา 12.00 น.
    2. ให้ผู้ผ่านข้อเขียนและยืนยันสิทธิ์ TCAS 3 ทั้งรอบ Admission 1 และ 2 เข้าไปอัพโหลดใบ ปพ. 1 ในลิ้งค์ https://forms.gle/djiZdL8mo5tcpA1t9
    ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ในเวลา 12.00 น. 

หลักสูตรนานาชาติ

 ทางคณะฯ ของดการสัมภาษณ์ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรภาครัฐฯ ทั้งนี้กำหนดการอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับถัดไปค่ะ


TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) 

ประกาศรับสมัครจากมหาวิทยาลัยมหิดล