• 1

ปรัชญาของเรา


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ บนแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านการฝึกภาคสนาม จะทำให้บัณฑิตมีการพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่หลากหลาย สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการประกอบอาชีพ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา


เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉพาะสายวิทย์-คณิต และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

โครงสร้างของหลักสูตร


หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิตประกอบด้วย


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน    39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    4 หน่วยกิต

  • โครงสร้างหลักสูตร
  • คณาจารย์ในหลักสูตร
  • ทุนอุดหนุนการศึกษา
แผนการศึกษา 2562 ตาม มคอ.2 [ดาวโหลด]
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 [ดาวโหลด]
วิชาเลือกเฉพาะด้าน[ดาวโหลด]
ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
2. รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์
3. รศ.อุษณีย์ อุยะเสถียร
ประธานหลักสูตรฯ
1. อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ
เลขานุการหลักสูตรฯ
1. อาจารย์ ดร.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย
กรรมการหลักสูตรฯ
1. รศ.ประพฤติ เกิดสืบ
2. ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา
3. อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร
4. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์

ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ เช่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อขอรับรายละเอียด

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0 2441 9517
โทรสาร 0 2441 9745
Website: www.muic.mahidol.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
999 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
โทร 02 - 4415000 ต่อ 1107-1112
โทรสาร 024419509-10
หรือ Email: thamarat.phu@mahidol.ac.th