• 1

ปรัชญาของเรา


หลักสูตรนี้ผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกัน อนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา


เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉพาะสายวิทย์-คณิต และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

โครงสร้างของหลักสูตร


หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิตประกอบด้วย


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน    39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    3 หน่วยกิต

  • คณาจารย์ในหลักสูตร
  • ทุนอุดหนุนการศึกษา
  • โครงสร้างหลักสูตร
ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
2. รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์
3. รศ.อุษณย์ อุยะเสถียร
ประธานหลักสูตรฯ
1. อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ
เลขานุการหลักสูตรฯ
1. อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย
กรรมการหลักสูตรฯ
1. รศ.ประพฤติ เกิดสืบ
2. ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา
3. อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร
4. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์

ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ เช่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 Read More

ติดต่อขอรับรายละเอียด

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0 2441 9517
โทรสาร 0 2441 9745
Website: www.muic.mahidol.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
999 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
โทร 02 - 4415000 ต่อ 1107-1112
โทรสาร 024419509-10
หรือ Email: thamarat.phu@mahidol.ac.th