ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล : Mahidol University Education Philosophy


จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง

Administering education that focuses on learners’ achievements by means of a learning-centered approach for self-development of knowledge, abilities, and new skills

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

1.ขั้นตอนนำนักศึกษาออกภาคสนาม ปริญญาโท

2.แนวปฏิบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ปริญญาโท

3.แนวปฏิบัติอาจารย์ผู้สอน ปริญญาโท

4.จดหมายขอข้อมูล บัณฑิตศึกษา

5.การขอ IRB ในคน กรณีที่เกี่ยวกับคน

6.การขอ IRB ในคน กรณีไม่เกี่ยวกับคน

7.การขอ IRB ในสัตว์

8.การสอบวัคคุณสมบัติ Qualifying Exam (ปริญญาเอก)

9.การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

10.การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

11.การขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งกรรมการควบคุม)

12.การขอสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

13.การขอจบการศึกษา บัณฑิตศึกษา

14.การขออุทธรณ์ผลการศึกษา ปริญญาโท

15.การขอเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ ปริญญาโท

16.การขอเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์ประจำภาคพิเศษและนานาชาติ

17.การขอทุนการศึกษา บัณฑิตศึกษา

เอกสารสำหรับบัณฑิตศึกษา

โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับบุคคลทั่วไป ได้ใบรับรองผลการศึกษาและสะสมหน่วยกิต เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไป

สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ


ค่าลงทะเบียน 2500 บาทต่อหน่วยกิต เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

ENTM 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม


ค่าลงทะเบียน 2500 บาทต่อหน่วยกิต เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม