ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล : Mahidol University Education Philosophy


จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง

Administering education that focuses on learners’ achievements by means of a learning-centered approach for self-development of knowledge, abilities, and new skills

เอกสารสำหรับบัณฑิตศึกษา

โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับบุคคลทั่วไป ได้ใบรับรองผลการศึกษาและสะสมหน่วยกิต เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไป

สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ


ค่าลงทะเบียน 2500 บาทต่อหน่วยกิต เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

ENTM 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม


ค่าลงทะเบียน 2500 บาทต่อหน่วยกิต เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม