award

 • นายเทพวิชญ์ การธนไพบูลย์ เป็นนักศึกษา 1 ใน 6 ผู้ได้รับตำแหน่ง MU-IR Ambassadors 2015 โดยรับหน้าที่เป็นทูตประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และรับหน้าที่เป็น MU Guide (ยุวมัคคุเทศก์) ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิเช่น นำอาคันตุกะเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และนิทรรศการ "วันมหิดล", นำ Miss Melissa Ramadhani Azis จาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ตำแหน่ง Drafter Financial Statement of Faculty of Industrial Technology เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวิและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

 • เมื่อวันที่ 29 มค 62 The Natural Environment Research Council (NERC) ร่วมกับ the Economic and Social Research Council (ESRC) สหราชอาณาจักร และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ของ NERC สำหรับโครงการวิจัยร่วมในหัวข้อ “Thai coast: Coastal vulnerability, resilience and adaptation in Thailand” ซึ่งมี รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัยจากไทย และ Prof. Dr. Cherith Moses, Head of Department of Geography, Edge Hill University เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัยจาก สหราชอาณาจักร โดยทุกท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศดังกล่าวเพิ่มเติม รวมถึงรายชื่อโครงการวิจัยร่วมระดับนานาชาติอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Newton Fund ได้ที่ https://nerc.ukri.org/press/releases/2019/04-impacts/

 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์ ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

 •  แสดงความยินดี ให้กับ รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล ในโครงการ GeoS4S project ของ University of Salzburg Interfaculty Department for Geoinformatics-Z_GIS

 • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2559 โดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 159/2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก Green and Clean Hospital โดยคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 19/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ในโอกาสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป

 • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก วงศ์ส้มกุ้ง Begoniaceae จากป่าเขาหินปูน ในประเทศไทยและพม่าตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี โดยพืชดังกล่าวมีสถานภาพเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ตามสถานภาพของ IUCN บทความที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ Blumea Journal ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Edinburgh Journal of Botany ประเทศสกอตแลนด์

 • ขอแสดงความยินดีกับ “นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) นักศึกษา ET40” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งได้รับรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8 สาขารางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว นายโชคนิธิ เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มทำงานอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “กลุ่มใบไม้” และได้ร่วมทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมเป็นจิตอาสาปกป้องแม่ปลาในฤดูวางไข่ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีหรือเรียกว่า “เครือข่ายงานปกป้องปลาฤดูมีไข่” จนได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 • เมื่อวันที่ 20 สค 62 ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากการทำงานด้านพื้นที่ชุ่มน้ำ และ “โครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยสู่ธรรมชาติ” จากการประชุม “2019 Society of Wetland Scientists-Asia Chapter and Korean Wetlands Society Joint Meeting” ซึ่งจัดขึ้นโดย Ramsar Regional Center - East Asia ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562 ณ เมืองซุนช็อน ประเทศเกาหลีใต้

 • 28 ส.ค.62 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ เข้ารับรางวัล Mahidol Energy Awards 2019 และรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง

 • 31 สค 61 อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแนวคิดและแผนการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงแนวคิดการใช้ระบบประมวลผลอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ภายใต้หัวข้อ “For Better Living” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (The Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) or GISTDA) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ

 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพีรยา แสงสุวรรณ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี (แบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาโท) กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 • 28 สค 62 อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.) และอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ในการบรรเทาภัยพิบัติ จากการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application: UAV Startup 2019 ในผลงานชื่อว่า "นวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินเพื่อการสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำ" ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Thailand Space Week 2019 ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9)  เมืองทองธานี

 • ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และนางสาวณัฎฐวี ตาสกุล ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับภาคการเกษตร และนอกจากนี้ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และนายพีระวิทย์ สิงห์โต ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์ : ระบบแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลสำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ในโอกาสที่ท่านได้รับประกาศนียบัตร รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รางวัลระดับดี (ผู้ร่วมวิจัย) เรื่อง “การป้องกันผลกระทบจากสารอันตรายตกค้างของโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและอาหารจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบย้อนกลับยาสัตว์ตกค้างและวัตถุเจือปนอาหารในสินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ กลุ่มปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์”

 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ พร้อมด้วย นางสาวณัฐสุดา คำปา นักศึกษาหลักสูตร PhD นางสาวจิราพร คงเกษม นักศึกษาหลักสูตร LE ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน “เตาพลังงานทดแทนจากน้ำมันพืชใช้แล้วในครัวเรือน” จาก Seoul International Invention Fair 2018 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

 • 30 ม.ค.62 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ เข้ารับรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ และสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จากสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • เมื่อวันที่ 14 กย 61 อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ พร้อมทีมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานนวัตกรรมอากาศยานไรันักบินสำหรับการพ่นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลไม้เพื่อการส่งออก และผลงานอากาศยานไร้นักบินสำหรับผลิตกุ้งในระบบปิด โดยอาศัยหลักการทางชีวภาพ ในการแข่งขันประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2018 จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี