2018

  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดตัว Club Friday@Salaya “พี่สุดเก๋าเล่าเรื่อง...ET” เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ และแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228)

  • รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการด้านการบิน (นานาชาติ) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการด้านการบิน (นานาชาติ) ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • 16 ตค 61, 10.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Forestry and Environmental Science สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะผู้แทนจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife Conservation Society: WCS) ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าศึกษาดูงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนและความรู้ด้านป่าไม้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใน University of Forestry and Environmental Science ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้ประสานงานหลักและดูแลคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  • 14 กพ 61 รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ “บทบาทของไทยต่อพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม” โดยมีอธิบดี รองอธิบดี ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลแพ่ง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  • รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Water Resources Management" ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "MU-NU Spring Training Program 2018" รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

  • 31 สค 61 อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแนวคิดและแผนการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงแนวคิดการใช้ระบบประมวลผลอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ภายใต้หัวข้อ “For Better Living” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (The Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) or GISTDA) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ

  • เมื่อวันที่ 14 กย 61 อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ พร้อมทีมนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานนวัตกรรมอากาศยานไรันักบินสำหรับการพ่นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลไม้เพื่อการส่งออก และผลงานอากาศยานไร้นักบินสำหรับผลิตกุ้งในระบบปิด โดยอาศัยหลักการทางชีวภาพ ในการแข่งขันประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2018 จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

  • 15 ก.พ.61 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขำโสภา รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการคลัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชาว EN เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนแบบเป็นกันเองกับบรรยากาศนอกห้องทำงานกันแบบ Chill Chill ในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ” ณ ลานกรีนสแควร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์