ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน วันที่ 5 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (เวลา 09:00 – 16:00 น. – จำนวน 2 วัน)

สถานที่จัดอบรม
***เปลี่ยนเป็นห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) มนู ศรีขจร (4215) ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม)


ดาวโหลดเอกสาร


 รายชื่อผู้สมัคร (อัพเดทวันที่ 24/07/2562)

 1. นางจิตรตี มณีไสย์
 2. นางสาวพรพิมล คงเฉลิม
 3. นางสาวไพรินทร์ กลิ่นหอม
 4. อาจารย์ ดร. ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล
 5. นางสาวผุสดี ละออ
 6. นายไกรลักษณ์ ฟักแก้ว
 7. นายวีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข
 8. นายวุธชัย. เมืองซอง
 9. นายณัฏฐวุฑท์. กุตระแสง
 10. นางสาววันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
 11. ว่าที่ ร.ต.ศักนรินทร์ กู้เมือง
 12. นายประยุง เจริญสุข