ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน วันที่ 5 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (เวลา 09:00 – 16:00 น. – จำนวน 2 วัน)

ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228)

ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม)


ดาวโหลดเอกสาร