• 1
 วทม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETS)

แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ

ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ปี 2563

ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ปี 2564

ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 1. เป็นบุคลากรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี จนถึงวันยื่นใบสมัคร
 2. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง พ.ศ.2563
 4. ต้องไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากแหล่งอื่น

การสมัครขอรับทุน

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เอกสารประกอบการสมัครมีดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนารายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบสมัครต้องได้รับผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าศึกษา
 5. Concept Paper
 6. หน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงาน และผลงานที่ผ่านมา

การพิจารณา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 

มูลค่าทุน

มูลค่าทุนละ 30,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุน

 1. นักศึกษาจะได้รับทุนหลังจากลงทะเบียนและชำระค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Research Supplies Fee/Thematic Paper Supplies Fee) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว
 2. กรณีที่นักศึกษาลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาทุกกรณี ต้องใช้เงินทุนคืนให้กับคณะเท่ากับมูลค่าทุนทั้งหมดที่นักศึกษาได้รับ ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ระยะเวลาในการรับสมัคร

- ตั้งที่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564

 • รอบที่ 1
  1 ธ.ค. 64 - 25 มิ.ย. 65  สัมภาษณ์ 11 มี.ค. 65
 • รอบที่ 2
  1 ธ.ค. 64 - 25 มิ.ย. 65  สัมภาษณ์ 11 พ.ค. 65
 • รอบที่ 3
  1 ธ.ค. 64 - 25 มิ.ย. 65  สัมภาษณ์ 8 ก.ค. 65
สมัครได้ที่

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล [grad.mahidol.ac.th]
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง [สมัครออนไลน์]

และแจ้งความประสงค์ขอรับทุนได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ประธานหลักสูตร
E-mail: achara.uss@mahidol.ac.th Tel: 024415000 ext 2308

หรือ รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร (เลขานุการหลักสูตร)
E-mail: jaruwan.won@mahidol.ac.th Tel: 024415000 ext 1318

หรือ นางสาวธนวรรณ ขวัญใจ (ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ)
งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1101
E-mail: tanawan.kwa@mahidol.ac.th Tel: 024415000 ext 1101

pop up