โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับปรับปรุงเนื้อหา)
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศ ด้วยเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ (Portable) ในพื้นที่เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติก บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด เลขที่ 87 หมู่ 15 ซอย 21 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (พิกัด 47P 0685303 E, 1512316 N) พบว่า
  1. เบนซีน (Benzene) มีค่า 7.786 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
  2. สไตรีน (Styrene) มีค่า 0.896 ppm
  3. เพนเทน (Pentane) มีค่า 426.7 ppm
  4. เอทิลีน (Ethylene, Ethene) มีค่า 0.969 ppm

 

ทั้งนี้ เบนซีนและสไตรีน มีค่าไม่เกินค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน ระดับที่ 1 (คือ 52 และ 20 ppm ตามลำดับ) ซึ่งเป็นระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน (ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) [https://bit.ly/3xp3q3R] ส่วนเพนเทนและเอทิลีน ไม่มีการกำหนดค่าขีดจำกัดไว้ในประกาศฯ
ประกาศฉบับดังกล่าว กำหนดขึ้นเพื่อการป้องกันมลพิษในสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสารเคมีรั่วไหล และเพื่อการตัดสินใจแจ้งเตือนประชาชน ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย จากการรับสัมผัสสารเคมีในบรรยากาศในช่วงเวลาสั้นๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล โดยค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน หมายถึง ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศที่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเด็ก ผุ้สูงอายุ และผู้ป่วย ที่รับสัมผัสทางการหายใจในระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน ตามความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งแบ่งไว้ 3 ระดับ ได้แก่
  1. ระดับที่ 1 ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
  2. ระดับที่ 2 ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไม่ร้ายแรง เช่น อาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
  3. ระดับที่ 3 ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
หากความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศเกินระดับที่ 3 จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง ถึงขั้นเสียชีวิต