ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

 

ขยายเวลาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(นักวิจัย)จำนวน 2 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)   คณะจึงยังมิได้กำหนดวันสอบคัดเลือก  แต่หากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้น   คณะจะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกให้ท่านทราบทางอีเมลและเว็บไซต์ต่อไป)