ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ

ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์ลำปางฯ) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 2 รายการดังนี้

1. พัสดุที่มีสภาพชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน 91 รายการ

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานจำนวน 72 คัน

(ดาวโหลดเอกสารประกาศ)