ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 

เอกสารประกอบ

- ประกาศประกวดราคา

- เอกสารประกวดราคาฯ

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาด 2564

- ราคากลางงานจ้างเหมาบริการฯ