ประกวดราคา

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก ตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)