สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกอบด้วย

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ทำหน้าที่ ที่ปรึกษา
๒. ดร.สุรพล ชามาตย์ ทำหน้าที่ ที่ปรึกษา
๓. นายประดิษฐ์ บุญตันตราภิวัฒน์ ทำหน้าที่ ที่ปรึกษา
๔. นายสากล ฐินะกุล ทำหน้าที่ นายกสมาคม
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ทำหน้าที่ อุปนายกสมาคม คนที่ ๑
๖. นายบรรพต อมราภิบาล ทำหน้าที่ อุปนายกสมาคม คนที่ ๒
๗. นางสาวเพชรลดา อ้อชัยภูมิ ทำหน้าที่ กรรมการและประชาสัมพันธ์
๘. ดร.นฤพล ศรีตระกูล ทำหน้าที่ กรรมการและเลขาธิการสมาคม
๙. นางออมจิต เขตเผชิญไชย ทำหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม
๑๐. นางภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์ ทำหน้าที่ กรรมการและเหรัญญิก
๑๑. นายจักรี ศิริรักษ์ ทำหน้าที่ กรรมการและปฏิคม
๑๒. นางสาววรนันท์ บุตราช ทำหน้าที่ กรรมการและนายทะเบียนสมาคม
๑๓. ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์ ทำหน้าที่ กรรมการและสาราณียากร
๑๔. นายไพศาล ผดุงศิริกุล ทำหน้าที่ กรรมการ
๑๕. นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ทำหน้าที่ กรรมการ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม กุลประดิษฐ์ ทำหน้าที่ กรรมการ
๑๗. นายภากร ศรีมโนภาษ ทำหน้าที่ กรรมการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า

25 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมเทพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์