สารจากคณบดีMessage from Dean

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Bhaktikul

"To The Advancement of Environmental Science, And To The Peace for Mankind This Faculty is Dedicated."

K.Bhaktikul October, 2011

 

คำกล่าวเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นโยบายการบริหารงานของคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล

นโยบายปฏิรูปการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด Research clusters เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
 2. สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการวิจัย และการตีพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
 3. มี War Room Research เป็นหน่วยงานเชิงรุก ช่วยการแปลและการตีพิมพ์ และหาทุนโดยเฉพาะ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองอาเซียน

 1. ส่งเสริมการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน และเชื่อมโยง cluster งานวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียน และอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ในสถาบันอุดมศึกษา
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในเวทีสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียน

นโยบาย University Social Responsibility

 1. ยกระดับการบริการวิชาการด้วยหลัก University Social Responsibility (USR)
  - เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไหน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องตอบโจทย์สังคมได้ทันเหตุการณ์
  - ให้คำอธิบายผ่านเว็บไซต์คณะทันท่วงที
  - สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผ่านสื่อลงเว็บไซต์
  - เชื่อมโยงสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์คณะ มหาวิทยาลัย
  - จัดให้มีโต๊ะข่าวสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์สังคม ทันเหตุการณ์
 2. ส่งเสริม การเชื่อมโยงงานบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ลดภาระค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่ต้องจ้างองค์กรภายนอก ลดพิเศษ 15-20% และสานต่อ Envir. Clinic
 3. ริเริ่มให้คณะเป็นแหล่งอ้างอิงด้านค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้หน่วยงาน ประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้น
 4. University Carbon Management Plan

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 1. ทบทวนการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ เพื่อทราบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม สภาวะแวดล้อมของคณะ และความเป็นจริงในสังคมด้วย

นโยบายด้านการศึกษา

 1. เสริมสร้าง 21st Century Skills ด้วยการบรรจุเนื้อหาในลักษณะสหสัมพันธ์วิทยาการ ไปใน core subjects
 2. เน้นกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ใช้ Project Based Learning
 3. เพิ่มกระบวนวิชาด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคและโลก Climate Change, Disasters Management, International River, Environmental Problems in SE ASIA etc.

นโยบายด้าน HR และ Performance Monitoring

 1. มีแผนและกลไกการพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความเป็นสากล และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย
 2. สร้างกลไกให้ยอมรับการประเมินที่อิงผลงาน
 3. การประเมินผลการกำกับดูแล (Performance Monitoring) เมื่อได้ implement มาระยะหนึ่งแล้ว มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ต้องมีการปรับ (fine tuning) อะไรบ้าง ต้องปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นหรือไม่ อย่างไร

โอกาสการพัฒนา 4 ปี ข้างหน้า

 • คณะเป็นสถาบันผลิตผู้นำทางความคิดด้านสิ่งแวดล้อม ระดับภูมิภาคและนานาชาติ
 • มี research clusters ที่เป็นรูปธรรมกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยและองค์การภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์เพิ่มขึ้น ทั้งระดับชาติและนานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม
 • มีหลักสูตรทันสมัยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ภูมิภาคและประเทศ
 • ตอบโจทย์สังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อในนามคณะ ทันท่วงที
 • บัณฑิตเป็นที่ต้องการของสังคม มีความรู้ คู่คุณธรรม
 • คณะเป็นมืออาชีพ ในงานวิจัย การฝึกอบรม ให้กับภาครัฐและเอกชน ในระดับนานาชาติและอาเซียน
 • มีโครงข่ายความร่วมมือ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัยการบริการสังคมที่ชัดเจน
 • รับและผลิตนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีรูปแบบการหารายได้โดยจับมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ส่งผู้เรียนระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
 • บุคลากรทุกสายงานในคณะฯ มีความรักองค์กร ทำงานอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างพันธุกรรมใหม่ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ

 • ขยายผลศูนย์ในพันธุกรรม DNA ที่แข็งแรงขององค์กร
 • ขยายจุดแข็ง จากยีน และโครโมโซมที่ดีที่สุดในปีแรก
 • ปีแรกต้องทำทันที (ยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของคณะ International, manuscript, Text Books, Book on Demand)
 • ปีต่อมา เสริมจุดรองปรับ ขยาย เชื่อมโยงหลักสูตร เตรียมรับการโอนย้ายหน่วยกิต ในสาขาสิ่งแวดล้อม ตอบสนองประชาคมอาเซียน เริ่มทันที ที่ UKM