ประชุม สัมมนาวิชาการ

การบรรยายพิเศษ เรื่องความเชื่อในพื้นที่ศาลายากับการสร้างความศรัทธาในงานสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

สิ่งแวดล้อม โดย 

-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล

-ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม  เมืองแมน

-ร.ต.ต.ปณม ยงใจยุธ 

-รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล

-ผู้ดำเนินรายการ  นายจักรี  ศิริรักษ์

 

ห้องรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218)

อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์