ประชุม สัมมนาวิชาการ

งานปาฐกถาเกียรติยศ ผศ.ดร.ธนากร อ้วนอ่อน ครั้งที่ ๑ (ตอนที่ ๑/๒)

“อาจารย์อ้วน ผู้สืบสาน สหศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สู่ปฐมบทแห่งวิศวกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยมหิดล”

 

ผู้ร่วมปาฐกถา

อ.ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.อุทัย เจริญวงศ์ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี บริษัท  เชียงใหม่อินโนเวชั่นอินคิวเบชั่นเซ็นเตอร์และผู้อำนวยการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.กวี ไกรระวี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล